Katetuotto

Katetuotto on tuotto, joka saadaan sijoitettujen pääomien ja kustannusten välisestä erosta. Se lasketaan jakamalla nettotulos (tuotto – kulut) investoidun pääoman mukaan. Katetuottoa voidaan kuvata myös suhteellisena osuutena, jonka avulla voi verrata eri yritysten tai projektien tuottojen suhdetta panostukseen.

Mikä on katetuotto?

Katetuotto on käsite, joka kuvaa yrityksen tulojen ja menojen välistä eroa. Se on yrityksen tulojen ja menojen välinen suhde, joka mittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa. Katetuotto voidaan laskea jakamalla yrityksen nettotulot (tulot vähennettynä menoista) yrityksen liikevaihdosta.

Esimerkiksi, jos yritys tekee 100 000 dollarin liikevaihdon ja sen menot ovat 50 000 dollaria, sen nettotulot ovat 50 000 dollaria. Tässä tapauksessa yrityksen katetuotto on 50%.

Toinen esimerkki on, jos yritys tekee 500 000 dollarin liikevaihdon ja sen menot ovat 300 000 dollaria, sen nettotulot ovat 200 000 dollaria. Tässä tapauksessa yrityksen katetuotto on 40%.

Katetuotto on hyödyllinen mittari, jonka avulla voidaan arvioida yrityksen kannattavuutta ja tuottoa. Yritys voi käyttää tietojaan vertailemaan omaa suorituskykyä muihin saman alan yrityksiin ja seurata omaa kehitystä ajan myötä.

Onko myyntikate sama kuin katetuotto?

Ei, myyntikate ja katetuotto eivät ole samat asiat. Myyntikate on tulos, joka saadaan vähentämällä tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut tuotot myyntikustannuksista. Se on yrityksen tulos ennen kuin se on verotettu. Katetuotto taas on yrityksen tulos verojen jälkeen.

Esimerkiksi, jos yritys myy tuotetta 1000 dollarilla ja sen myyntikustannukset ovat 200 dollaria, sen myyntikate on 800 dollaria. Jos yritykselle maksetaan veroja 300 dollaria, sen katetuotto on 500 dollaria.