Markkinointimix – markkinoinnin 4 ja 7 P:tä

Mikä on markkinointimix? Markkinointimix sisältää useita eri osa-alueita osana kattavaa markkinointisuunnitelmaa. Termi viittaa usein yhteiseen luokitukseen, joka alkoi neljästä P:stä: tuote, hinta, sijoittelu ja myynninedistäminen. Tehokkaassa markkinoinnissa puututaan useisiin eri alueisiin sen sijaan, että keskityttäisiin yhteen viestiin. Näin saavutetaan laajempi yleisö, ja pitämällä neljä Ps:ää mielessä markkinoinnin ammattilaiset pystyvät paremmin keskittymään asioihin, joilla on todella … Read more

Markkinointisuunnitelma – mikä se on ja miten se laaditaan?

Markkinointisuunnitelma on operatiivinen asiakirja, jossa hahmotellaan mainosstrategia, jonka organisaatio toteuttaa liidien luomiseksi ja kohdemarkkinoiden saavuttamiseksi. Markkinointisuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti tietyn ajanjakson aikana toteutettavat tiedotus- ja PR-kampanjat sekä se, miten yritys mittaa näiden aloitteiden vaikutusta. Keskeistä: markkinointisuunnitelma vs markkinointistrategia Käsitteitä markkinointisuunnitelma ja markkinointistrategia käytetään usein vaihtelevasti, koska markkinointisuunnitelma laaditaan yleisten strategisten puitteiden pohjalta. Joissakin tapauksissa strategia ja … Read more

B2B-markkinointi: Näin tavoitat yritysyleisösi tehokkaasti vuonna 2023

Markkinointi voi olla haastavaa kaikilla tasoilla, mutta markkinointiviestinnän oikein kohdistaminen on erityisen tärkeää B2B-markkinoinnissa. Kun puhutaan yrityksille suunnatusta markkinoinnista, eli B2B-markkinoinnista, se vaatii aivan erilaisia strategioita ja taktiikoita kuin kuluttajille suunnattu markkinointi. Oletko epävarma siitä, miten tehdä yritysyleisöstäsi voimavara? Haluatko tietää, mitkä ovat vuoden 2023 B2B-markkinointitrendit? Lue lisää tästä oppaasta, joka opastaa sinut läpi B2B-markkinoinnin … Read more

Mitä tilinpäätös kertoo?

Tilinpäätös on kirjallinen aineisto, joka kertoo yrityksen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta. Valtion virastot, kirjanpitäjät, yritykset jne. tarkastavat tilinpäätökset usein oikeellisuuden varmistamiseksi ja vero-, rahoitus- tai investointitarkoituksiin. Voittoa tavoittelevien yritysten ensisijaisiin tilinpäätöksiin kuuluvat tase, tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt käyttävät samankaltaisia mutta erilaisia tilinpäätöksiä. Keskeistä Tilinpäätöksen ymmärtäminen Sijoittajat ja rahoitusanalyytikot tukeutuvat … Read more

Lisäarvon tuottaminen ja viestiminen asiakkaalle

Mikä on lisäarvo? Markkinointiterminologiassa koettu arvo on asiakkaiden arvio tuotteen tai palvelun ansioista ja sen kyvystä vastata heidän tarpeisiinsa ja odotuksiinsa, erityisesti vertailtaessa sitä muihin tuotteisiin tai palveluihin. Markkinoinnin ammattilaiset pyrkivät vaikuttamaan siihen, että kuluttajat kokevat tuotteen arvon paremmaksi kuvaamalla ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteesta kilpailijoita paremman. Tähän viitataan termillä lisäarvo. Koettu arvo on asiakkaan oma … Read more

Mitä tarkoittaa kysynnän ja tarjonnan laki?

Mikä on kysynnän ja tarjonnan laki? Kysynnän ja tarjonnan laki yhdistää kaksi talouden perusperiaatetta, jotka kuvaavat, miten resurssin, hyödykkeen tai tuotteen hinnan muutokset vaikuttavat sen tarjontaan ja kysyntään. Kun hinta nousee, tarjonta kasvaa ja kysyntä vähenee. Vastaavasti hinnan laskiessa tarjonta supistuu kysynnän kasvaessa. Tarjonta- ja kysyntätasot eri hinnoilla voidaan esittää kuvaajassa käyrinä. Käyrien leikkauspisteessä on … Read more

Laissez-Faire taloustieteessä

Mitä Laissez-Faire tarkoittaa? Laissez-faire on 1700-luvulta peräisin oleva talousteoria, joka vastusti kaikenlaista valtion puuttumista liike-elämän asioihin. Ranskankielinen termi, joka tarkoittaa “anna olla” (kirjaimellisesti “anna sinun tehdä”), perustuu siihen, että mitä vähemmän valtio puuttuu talouteen, sitä paremmin liike-elämä voi ja sitä paremmin myös koko yhteiskunta. Laissez-faire-talous on keskeinen osa vapaiden markkinoiden kapitalismia. Tärkeimmät pointit: Laissez-Faire -periaatteen … Read more

Mikä on Kanban-menetelmä?

Mitä Kanban tarkoittaa? Kanban on varastonhallintajärjestelmä, jota käytetään just-in-time (JIT) -valmistuksessa. Sen kehitti Toyotan teollisuusinsinööri Taiichi Ohno, ja se on saanut nimensä värillisistä korteista, joilla seurataan tuotantoa ja tilataan uusia varaosa- tai materiaalilähetyksiä niiden loppuessa. Kanban on japaninkielinen sana, joka tarkoittaa suoraan “visuaalista korttia”, joten kanban-järjestelmä tarkoittaa yksinkertaisesti visuaalisten vihjeiden käyttämistä prosessin sujuvuuden ylläpitämiseksi tarvittavien … Read more

Kaizen-periaate

Mitä kaizen tarkoittaa? Kaizen on jatkuvan parantamisen lähestymistapa, joka perustuu ajatukseen, että pienillä, jatkuvilla positiivisilla muutoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia. Tyypillisesti se perustuu yhteistyöhön ja sitoutumiseen, ja se on vastakohta lähestymistavoille, joissa muutoksen aikaansaamiseksi käytetään radikaaleja tai ylhäältä alaspäin suuntautuvia muutoksia. Kaizen on lean-valmistuksen ja “Toyota Wayn” ydin. Se kehitettiin valmistusteollisuudessa vikojen vähentämiseksi, hukan … Read more

Organisaation tietopääoma

Mitä on tietopääoma? Termi tietopääoma viittaa organisaation aineettomaan arvoon, joka muodostuu sen tietämyksestä, suhteista, opituista tekniikoista, menettelyistä ja innovaatioista. Toisin sanoen tietopääoma on organisaation koko tietämys. Yrityksen tietopääoma riippuu sen työntekijöiden taidoista ja kyvyistä, mikä tekee siitä aineetonta omaisuutta. Tietopääoma antaa yrityksille suhteellista etua kilpailijoihinsa nähden. Tietopääoman ymmärtäminen Kun ihmiset kuulevat sanan pääoma, he ajattelevat … Read more