Kriittinen infrastruktuuri – Yleiskatsaus

Nykyisessä verkottuneessa maailmassa kriittisellä infrastruktuurilla on keskeinen rooli hallitusten moitteettoman toiminnan ja kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa. Mutta mitä kriittinen infrastruktuuri tarkalleen ottaen on?

Kriittisen infrastruktuurin määritelmä

Elintärkeällä infrastruktuurilla tarkoitetaan järjestelmiä, verkkoja ja julkisia töitä, joiden katsotaan olevan välttämättömiä hallituksen päivittäisen toiminnan ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Nämä infrastruktuurit ovat kansakunnan selkäranka, ja niiden tehtävänä on tarjota keskeisiä palveluja, joita pidämme usein itsestäänselvyyksinä.

Merkitys valtionhallinnon toiminnalle ja kansalaisten turvallisuudelle.

Kriittisen infrastruktuurin merkitystä ei voi liioitella. Nämä järjestelmät ovat välttämättömiä, jotta yhteiskunta voi toimia asianmukaisesti. Joitakin yleisiä esimerkkejä ovat:

  • Vesi- ja viemärijärjestelmät: Nämä järjestelmät tuottavat puhdasta juomavettä ja huolehtivat jätteiden ja jätevesien hävittämisestä.
  • Liikenneverkot: Tähän kuuluvat tiet, valtatiet, lentokentät ja julkiset liikennejärjestelmät, jotka mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden liikkumisen.
  • Viestintäjärjestelmät: Lankapuhelimista matkapuhelinverkkoihin nämä järjestelmät helpottavat ihmisten ja yritysten välistä viestintää erityisesti hätätilanteissa.
  • Julkiset palvelut: Tähän kuuluvat sairaalat, poliisi- ja palokuntapalvelut, hätäpalvelut ja yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät julkiset rakennukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kriittinen infrastruktuuri on toimivan yhteiskunnan selkäranka. Siihen kuuluu monenlaisia järjestelmiä, verkkoja ja julkisia töitä, jotka ovat välttämättömiä valtionhallinnon toiminnalle ja kansalaisten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Ilman näitä infrastruktuureja keskeiset palvelut pysähtyisivät, mikä korostaa niiden suojaamisen tärkeyttä mahdollisilta uhkilta.

Kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuvat kyberuhat

Yhä digitaalisemmassa maailmassamme elintärkeät infrastruktuurit eivät ole alttiita ainoastaan fyysisille hyökkäyksille vaan myös kyberuhille. infrastruktuureihin kohdistuvien kyberhyökkäysten riski on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä on vakava uhka kansakuntien vakaudelle ja turvallisuudelle.

Infrastruktuureihin kohdistuvien kyberhyökkäysten kasvava riski.

Kyberturvallisuusasiantuntijat ovat havainneet huolestuttavan suuntauksen, jossa pahansuovat toimijat kohdistuvat nimenomaan kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin. Nämä yksilöt tai ryhmät, jotka tunnetaan nimellä ransomware-jengit ja kehittyneet pysyvät uhkaryhmät, käyttävät kehittyneitä tekniikoita hyödyntääkseen näiden järjestelmien haavoittuvuuksia ja saadakseen luvattoman pääsyn niihin.

Kyberhyökkäyksiin osallistuvat pahansuovat toimijat.

Ransomware-jengit ovat tunnettuja siitä, että ne salakirjoittavat kriittisiä tietoja ja vaativat lunnaita vastineeksi niiden vapauttamisesta. Nämä hyökkäykset voivat lamauttaa kokonaisia järjestelmiä, mikä johtaa vakaviin häiriöihin keskeisten palvelujen tarjoamisessa. Toisaalta pitkälle kehittyneiden pysyvien uhkien ryhmien, jotka ovat usein valtion tukemia, motiivina ovat ideologiset, poliittiset tai taloudelliset tekijät. Ne voivat soluttautua kriittisen infrastruktuurin verkkoihin valvonta-, sabotaasi- tai vakoilutarkoituksessa.

Kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuvien verkkohyökkäysten mahdolliset vaikutukset.

Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien onnistuneiden tietoverkkohyökkäysten mahdolliset vaikutukset ovat kauaskantoisia, ja niillä voi olla vakavia seurauksia. Jos sähköverkkoja vahingoitetaan, voi syntyä laajoja sähkökatkoja, jotka häiritsevät yritysten, sairaaloiden ja hätäpalvelujen toimintaa. Myös viestintäjärjestelmät voivat joutua hyökkäyksen kohteeksi, mikä estää kriittisten tietojen levittämisen hätätilanteissa. Joissakin tapauksissa verkkohyökkäykset voivat jopa johtaa ihmishenkien menetykseen, jos kriittiset palvelut, kuten sairaalat tai vedenpuhdistamot, vaarantuvat.

Kasvavan riskin vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että hallitukset ja organisaatiot ryhtyvät ennakoiviin toimiin kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi ja suojaamiseksi kyberuhilta. Tämä edellyttää investointeja vankkoihin kyberturvallisuustoimenpiteisiin, häiriötilanteisiin reagoimista koskevien suunnitelmien kehittämistä ja turvallisuusprotokollien jatkuvaa päivittämistä, jotta pysytään kehittyvien uhkien edellä. On selvää, että kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuvien tietoverkkohyökkäysten mahdolliset vaikutukset ovat vakavia ja että ne voivat häiritä yhteiskuntaa laajamittaisesti. Ymmärtämällä riskit ja ryhtymällä asianmukaisiin toimiin kyberuhkien torjumiseksi voimme varmistaa kriittisten infrastruktuurijärjestelmiemme jatkuvuuden ja kestävyyden.

Kriittisten infrastruktuurien puolustamiseen liittyvät haasteet

Kriittisten infrastruktuurijärjestelmien puolustaminen kyberuhkia vastaan on haasteellista. Huolimatta näiden järjestelmien kriittisestä luonteesta on useita esteitä, jotka vaikeuttavat niiden turvallisuuden varmistamista.

Vanhentuneet turvallisuusstandardit ja -teknologia

Yksi tärkeimmistä haasteista kriittisen infrastruktuurin puolustamisessa on vanhentuneet turvallisuusstandardit ja -teknologia, jotka ovat edelleen käytössä. Monet näistä järjestelmistä on suunniteltu ja otettu käyttöön vuosia sitten, kauan ennen kehittyneiden verkkouhkien syntymistä. Tämän vuoksi niistä puuttuvat usein tarvittavat turvatoimet, joilla voidaan tehokkaasti suojautua nykyaikaisilta hyökkäyksiltä.

Tietoverkkouhkien nopean kehittymisen vuoksi turvallisuusstandardeja on päivitettävä säännöllisesti, jotta voidaan puuttua uusiin haavoittuvuuksiin ja riskeihin. Kriittisen infrastruktuurin turvallisuusstandardien päivitysprosessi voi kuitenkin olla hidas ja monimutkainen. Se edellyttää yhteistyötä valtion virastojen, yksityisen sektorin sidosryhmien ja sääntelyelinten välillä uusien turvallisuusprotokollien ja -tekniikoiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Yksityisomistuksessa olevan infrastruktuurin turvallisuutta ei painoteta riittävästi.

Toinen haaste kriittisen infrastruktuurin puolustamisessa on se, että yksityisomistuksessa olevan infrastruktuurin turvallisuutta ei korosteta riittävästi. Joitakin elintärkeitä infrastruktuurijärjestelmiä omistavat ja ylläpitävät valtiot tai julkisyhteisöt, mutta monet muut ovat yksityisten organisaatioiden omistuksessa. Näissä yksityisomistuksessa olevissa infrastruktuureissa, kuten liikenneverkoissa tai tuotantolaitoksissa, liiketoiminta voi olla tärkeämpää kuin turvatoimet.

Joissain tapauksissa yksityiset organisaatiot eivät välttämättä kohdista riittävästi resursseja kyberturvallisuuteen, vaan pitävät sitä pikemminkin lisäkustannuksena kuin välttämättömyytenä. Niillä voi olla vain vähän asiantuntemusta kyberuhkien torjunnassa tai niillä ei ole kannustimia investoida vankkoihin turvatoimiin. Tämä luo mahdollisen heikon lenkin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien kokonaisturvallisuuteen. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää yksityisten organisaatioiden tietoisuuden lisäämistä kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuvien verkkohyökkäysten mahdollisista riskeistä ja vaikutuksista. Hallitukset ja sääntelyelimet voivat edistää parhaita kyberturvallisuuskäytäntöjä, tarjota kannustimia tietoturvainvestointeihin ja laatia säädöksiä, joilla pannaan täytäntöön yksityisomistuksessa olevan kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Kriittisten infrastruktuurien alat Yhdysvalloissa

Yhdysvallat on määritellyt 16 kriittisen infrastruktuurin alaa, joilla on elintärkeä rooli maan toiminnassa ja kansalaisten hyvinvoinnissa. Kukin sektori edustaa erillistä infrastruktuurin osa-aluetta, joka on ratkaisevan tärkeä yhteiskunnan eri osa-alueille. Näitä aloja valvovat ja sääntelevät tietyt valtion virastot niiden vakauden ja kestävyyden varmistamiseksi.

Seuraavassa luetellaan 16 Yhdysvalloissa määriteltyä kriittisen infrastruktuurin alaa:

1. Kemianteollisuuden ala

Kemianteollisuuden alaan kuuluvat kemiallisten tuotteiden tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyvät varat ja laitokset. Sisäisen turvallisuuden ministeriöllä (DHS) on merkittävä rooli tämän alan turvallisuuden valvonnassa.

2. Kaupalliset laitokset

Kaupallisten tilojen ala käsittää tilat, kuten urheilupaikat, ostoskeskukset ja hotellit, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnalle ja yleisön kokoontumisille. DHS ja Federal Emergency Management Agency (FEMA) osallistuvat tämän sektorin turvaamiseen.

3. Viestintäala

Viestintäala käsittää laajan valikoiman palveluja ja infrastruktuuria, mukaan lukien televiestintäverkot, Internet-palvelujen tarjoajat ja yleisradiojärjestelmät. Liittovaltion viestintäkomissio (Federal Communications Commission, FCC) vastaa tämän sektorin turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamisesta.

4. Kriittinen tuotantoala

Kriittisen teollisuuden alaan kuuluvat teollisuudenalat, jotka tuottavat keskeisiä materiaaleja ja komponentteja eri aloille, kuten puolustukseen, energiaan ja liikenteeseen. Tätä alaa valvovat muun muassa puolustusministeriö (DoD) ja energiaministeriö (DOE).

5. Patoala

Padot-sektori käsittää infrastruktuurin ja laitokset, jotka liittyvät veden varastointiin, tulvasuojeluun ja vesivoiman tuotantoon. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ja U.S. Army Corps of Engineers (USACE) ovat avainasemassa tämän sektorin suojelussa.

6. Puolustusteollisuuden perusta

Puolustusteollisuusperustan alaan kuuluvat organisaatiot, laitokset ja järjestelmät, jotka edistävät Yhdysvaltojen puolustusta ja kansallista turvallisuutta. Puolustusministeriöllä on johtava rooli tämän sektorin turvaamisessa.

7. Hätäpalveluala

Hätäpalvelusektori koostuu organisaatioista ja laitoksista, jotka tarjoavat kriittisiä hätäpalveluja, kuten lainvalvonta-, palo- ja pelastuspalveluja sekä ensihoitopalveluja. Sisäisen turvallisuuden ministeriö ja useat osavaltioiden ja paikalliset virastot osallistuvat tämän sektorin häiriönsietokyvyn varmistamiseen.

8. Energia-ala

Energia-ala käsittää energian, kuten sähkön, maakaasun ja öljyn, tuotannon, siirron ja jakelun. Energiaministeriö tekee tiivistä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tämän kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi.

9. Rahoituspalveluala

Rahoituspalvelualaan kuuluvat pankit, pörssit ja muut taloudellista toimintaa helpottavat rahoituslaitokset. Valtiovarainministeriö ja muut sääntelyelimet tekevät yhteistyötä tämän alan turvallisuuden varmistamiseksi.

10. Elintarvike- ja maatalousala

Elintarvike- ja maataloussektori käsittää elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun. Maatalousministeriö ja elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration, FDA) osallistuvat alan turvallisuuden ja eheyden turvaamiseen.

11. Julkisten laitosten sektori

Julkinen sektori käsittää hallintoyksiköiden omistamat tai vuokraamat tilat kaikilla tasoilla, mukaan lukien hallintotoimistot, sotilaslaitokset ja oikeustalot. General Services Administration (GSA) ja muut valtion virastot vastaavat tämän sektorin turvaamisesta.

12. Terveydenhuolto ja kansanterveysala

Terveydenhuolto- ja kansanterveysalaan kuuluvat sairaalat, klinikat ja lääketieteelliset tutkimuslaitokset, jotka tarjoavat keskeisiä terveydenhuoltopalveluja. Terveydenhuoltoministeriö (Department of Health and Human Services, HHS) osallistuu tämän sektorin häiriönsietokyvyn varmistamiseen.

13. Tietotekniikka-ala

Tietotekniikka-ala käsittää infrastruktuurin, verkot ja järjestelmät, jotka mahdollistavat digitaalisen tiedon tallentamisen, käsittelyn ja siirtämisen. Sisäisen turvallisuuden ministeriö ja puolustusministeriö tekevät yhteistyötä suojellakseen tätä alaa kyberuhkilta.

14. Ydinreaktorit, materiaalit ja jätteet.

Ydinreaktorit, materiaalit ja jätteet -alaan kuuluvat ydinvoimalat, polttoaineen käsittelylaitokset ja radioaktiivisen jätteen loppusijoituspaikat. Nuclear Regulatory Commission (NRC) on ratkaisevassa asemassa tämän sektorin turvaamisessa.

15. Kuljetusjärjestelmäala

Kuljetusjärjestelmäala kattaa eri kuljetusmuodot, mukaan lukien lento-, rautatie-, maantie- ja merenkulkujärjestelmät. Liikenneministeriö ja Transportation Security Administration (TSA) työskentelevät tämän alan turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

16. Vesi- ja jätevesijärjestelmät

Vesi- ja jätevesijärjestelmät-sektoriin kuuluvat laitokset, jotka osallistuvat juomaveden käsittelyyn ja jakeluun sekä jäteveden käsittelyyn ja hävittämiseen. Ympäristönsuojeluvirasto (Environmental Protection Agency, EPA) ja osavaltiotason virastot tekevät yhteistyötä tämän alan suojelemiseksi ja turvaamiseksi.

Tunnistamalla ja luokittelemalla nämä alat Yhdysvaltain hallitus pyrkii luomaan tehokasta valvontaa ja koordinointia asianomaisten virastojen ja sidosryhmien välille. Tämä yhteistoiminnallinen lähestymistapa auttaa varmistamaan kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden ja kestävyyden koko maassa.

Yhteistyöponnistelut kriittisten infrastruktuurien suojaamiseksi

Kriittisten infrastruktuurien suojaaminen edellyttää koordinoitua ja yhteistoiminnallista lähestymistapaa hallituksen ja yksityisen sektorin välillä. Yhdysvallat on tunnustanut kriittisten infrastruktuurijärjestelmien yhteenkytkeytyneisyyden ja keskinäisen riippuvuuden ja toteuttanut kansallisen infrastruktuurien suojelusuunnitelman (National Infrastructure Protection Plan, NIPP) ohjaamaan ja helpottamaan näitä yhteistoimia.

Kansallisen infrastruktuurin suojaamissuunnitelman käyttöönotto

Sisäisen turvallisuuden ministeriön laatima kansallinen infrastruktuurin suojelusuunnitelma toimii kattavana kehyksenä maan kriittisten infrastruktuurien suojaamiseksi ja turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Suunnitelmassa hahmotellaan valtion virastojen, yksityisen sektorin organisaatioiden ja muiden sidosryhmien tehtävät ja vastuut kriittisten infrastruktuurien suojaamisessa.

NIPP:ssä keskitytään riskinhallintamalliin, jossa korostetaan kriittisiin infrastruktuureihin kohdistuvien uhkien ja haavoittuvuuksien tunnistamista ja priorisointia. Siinä kannustetaan ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa käsitellään fyysisen turvallisuuden lisäksi myös kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä ihmisen aiheuttamia että luonnonkatastrofeja vastaan.

Ohjeet julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä varten.

Keskeinen osa kansallista infrastruktuurien suojelusuunnitelmaa on hallituksen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä koskeva ohjeistus. Koska yksityisomistuksessa olevalla infrastruktuurilla on kriittinen rooli yleisen kansallisen turvallisuuden kannalta, kansallisessa toimintasuunnitelmassa korostetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien merkitystä.

Nämä kumppanuudet mahdollistavat tietojen, resurssien ja asiantuntemuksen jakamisen kriittisten infrastruktuurien suojaamisen ja kestävyyden parantamiseksi. Ne edistävät riskien ja haavoittuvuuksien keskinäistä ymmärtämistä ja helpottavat strategioiden ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä näiden riskien vähentämiseksi.

NIPP:ssä kannustetaan myös ottamaan yksityisen sektorin näkökulmat huomioon kriittisten infrastruktuurien suojaamiseen liittyvissä päätöksentekoprosesseissa. Ottamalla yksityinen sektori mukaan suunnittelu- ja koordinointitoimiin suunnitelmassa pyritään hyödyntämään yksityisen sektorin tietämystä ja kokemusta suojatoimenpiteiden tehokkuuden parantamiseksi. Hallituksen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä helpotetaan erilaisilla mekanismeilla, kuten työryhmillä, alakohtaisilla neuvostoilla ja tiedonvaihtofoorumeilla. Nämä foorumit tarjoavat sidosryhmille mahdollisuuden vaihtaa tietoja, keskustella uusista uhkista ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia.

Kansallisen infrastruktuurin suojelusuunnitelman tavoitteena on luoda vankka ja kestävä elintärkeä infrastruktuuri, joka kestää erilaisia uhkia ja haasteita ja voi toipua niistä edistämällä valtion ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Siinä tunnustetaan, että kriittisten infrastruktuurien suojaaminen on yhteinen vastuu ja edellyttää kaikkien sidosryhmien yhteisiä ponnisteluja.