Liiketoiminnan arvostukset

Liiketoiminnan arvostukset ovat prosessi, jossa yritys määrittelee ja arvioi sen omaisuuden ja velvoitteiden arvon. Se on tarkoitettu auttamaan yritystä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä sekä antamaan ulkoisille osapuolille kattava katsaus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Miten yrityksen arvo lasketaan?

Yrityksen arvo voidaan laskea eri tavoin. Yleisesti ottaen, yrityksen arvo määritellään sen nykyisen ja tulevaisuuden taloudellisen suorituskyvyn perusteella. Yrityksen arvon laskentaan käytetään useita erilaisia menetelmiä, joista kolme yleisintä ovat tuloslaskelma-arviointi, kassavirtalaskelma-arviointi ja vertailuarviointi.

Tuloslaskelma-arvioinnissa yrityksen arvo lasketaan laskemalla yhteen kaikki sen nykyiset ja tulevaisuudessa odotettavissa olevat tulot ja vähentämällä siitä kaikki nykyiset ja tulevaisuudessa odotettavissa olevat menot. Tämän jälkeen lasketaan yrityksen nettovarallisuus eli se, mitä yritys olisi arvoltaan, jos se myytäisiin tai lopettaisi toimintansa. Esimerkkinä voisi olla yritys, jonka nykyinen liikevaihto on 10 miljoonaa dollaria vuodessa ja jonka tulevaisuudessa odotetaan saavuttavan 15 miljoonan dollarin liikevaihdon. Yrityksen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä kaikki nykyiset ja tulevaisuudessa odotettavissa olevat menot 10 miljoonasta dollarista ja lisäämällä siihen 15 miljoonaa dollaria. Nettovarallisuus olisi siis 5 miljoonaa dollaria.

Kassavirtalaskelma-arvioinnissa yrityksen arvo lasketaan laskemalla yhteen kaikki sen nykyiset ja tulevaisuudessa odotettavissa olevat kassavirrat. Kassavirrat ovat rahamäärä, joka syntyy yrityksen toiminnasta ja joka voidaan kohdistaa yrityksen velkojen maksuun tai investointeihin. Esimerkkinä voisi olla yritys, jonka nykyinen kassavirta on 5 miljoonaa dollaria vuodessa ja jonka tulevaisuudessa odotetaan saavuttavan 10 miljoonan dollarin kassavirran. Yrityksen arvo lasketaan lisäämällä 5 miljoonaa dollaria 10 miljoonaan dollariin. Nettovarallisuus olisi siis 15 miljoonaa dollaria.

Vertailuarvioinnissa yrityksen arvo lasketaan vertaamalla sitä muihin samanlaisiin yrityksiin markkinoilla. Tarkastelussa otetaan huomioon muun muassa yritysten liikevaihto, tulos, kassavirta ja markkina-arvo. Esimerkkinä voisi olla kaksi samanlaista teknologiayritystä, joilla molemmilla on liikevaihto 10 miljoonaa dollaria vuodessa ja tulos 2 miljoonaa dollaria vuodessa. Yritys A:lla on markkina-arvo 20 miljoonaa dollaria ja kassavirta 5 miljoonaa dollaria vuodessa, kun taas yritys B:llä on markkina-arvo 30 miljoonaa dollaria ja kassavirta 10 miljoonaa dollaria vuodessa. Yritys A:n arvo voidaan laskea vertaamalla sitä yritykseen B:hen ja pienentämällä sen markkina-arvoa 10 miljoonalla dollarilla ja kassavirtaa 5 miljoonalla dollarilla. Nettovarallisuus olisi siis 15 miljoonaa dollaria.

Miten liiketulos lasketaan?

Liiketulos on yrityksen tulos, joka lasketaan vähentämällä yrityksen liiketoiminnan kulut liiketoiminnan tuotoista. Liiketulos on yrityksen tulos ennen veroja ja poistoja.

Liiketulos voidaan laskea seuraavasti:

Liiketulos = Liikevaihto – Liiketoiminnan kulut

Esimerkki:

Jos yritys tekee 10 000 dollarin liikevaihdon ja sen liiketoiminnan kulut ovat 8 000 dollaria, yrityksen liiketulos on 2 000 dollaria. Tämä voidaan laskea seuraavasti:

Liiketulos = 10 000 dollaria – 8 000 dollaria = 2 000 dollaria

Mitä tunnuslukuja käytetään kuvaamaan yritystoiminnan kannattavuutta?

Kannattavuuden mittaamiseen käytetään useita erilaisia tunnuslukuja. Yleisimpiä ovat:

1. Liikevoittomarginaali (Gross Profit Margin): Tämä on yrityksen liikevoiton ja liikevaihdon suhde. Se lasketaan jakamalla liikevoitto liikevaihdolla ja kerrottuna sata. Esimerkki: Jos yrityksen liikevaihto on 100 000 euroa ja liikevoitto 10 000 euroa, niin liikevoittomarginaali on 10%.

2. Omavaraisuusaste (Equity Ratio): Tämä on yrityksen oma pääoma ja sen velat suhteessa yhteenlasketun omaan ja ulkoisen pääoman määrään. Se lasketaan jakamalla oma pääoma velkojen kokonaismäärällä ja kerrottuna sata. Esimerkki: Jos yrityksen oma pääoma on 50 000 euroa ja velat 25 000 euroa, niin omavaraisuusaste on 66,7%.

3. Tuottoprosentti (Return on Investment, ROI): Tämä on yrityksen tuotto suhteessa siihen panostettuun pääomaan. Se lasketaan jakamalla tuotto investoidulla pääomalla ja kerrottuna sata. Esimerkki: Jos yritys investoi 50 000 euroa ja saa takaisin 75 000 euroa, niin tuottoprosentti on 150%.

4. Kannattavuusaste (Profitability Ratio): Tämä on yrityksen voitto suhteessa sen liikevaihtoon. Se lasketaan jakamalla voitto liikevaihdolla ja kerrottuna sata. Esimerkki: Jos yrityksen liikevaihto on 100 000 euroa ja voitto 10 000 euroa, niin kannattavuusaste on 10%.

Miten Valuaatio lasketaan?

Valuaatio on prosessi, jolla arvioidaan yrityksen tai muun omaisuuden arvoa. Valuaatiossa käytetään erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla arvioidaan omaisuuden arvoa. Yleisesti ottaen valuaatiossa käytetään seuraavia menetelmiä:

1. Kustannusarvo: Tämä menetelmä perustuu siihen, että omaisuuden arvo määritetään sen hankintakustannusten perusteella. Esimerkiksi, jos yritys ostaa tuotteen 100 dollarilla, sen arvo on 100 dollaria.

2. Markkinahinta: Tämä menetelmä perustuu siihen, että omaisuuden arvo määritetään sen markkinahinnan perusteella. Esimerkiksi, jos yritys myy tuotteen 150 dollarilla, sen arvo on 150 dollaria.

3. Tulosarvo: Tämä menetelmä perustuu siihen, että omaisuuden arvo määritetään sen tuottojen ja kustannusten perusteella. Esimerkiksi, jos yritys saa tuotteen myynnistä 200 dollaria ja kuluttaa siihen 100 dollaria, sen arvo on 100 dollaria.

4. Vertailuarvo: Tämä menetelmä perustuu siihen, että omaisuuden arvo määritetään vertaamalla sitä muihin samanlaisiin omaisuuksiin. Esimerkiksi, jos yritys ostaa tuotteen 100 dollarilla ja löytää samanlaisen tuotteen toisesta yrityksestä 80 dollarilla, sen arvo on 80 dollaria.

5. Intrinsic-arvo: Tämä menetelmä perustuu siihen, että omaisuuden arvo märitetty sen sisemmille ominaisuuksille ja ominaisuuksille, joita se tarjoaa. Esimerkiksi, jos yritys ostaa tuotteen 100 dollarilla ja se tarjoaa erityisiin ominaisuuksiin liittyviin etuja, sen arvo voi olla enemmän kuin 100 dollaria.