Vastuu

Mikä on vastuu?

Vastuu on käsite, joka viittaa siihen, että henkilöllä on velvollisuus toimia tietyllä tavalla tai vastata seurauksista, jotka aiheutuvat hänen teoistaan. Vastuulla voidaan tarkoittaa myös sitä, että henkilöllä on oikeus ja velvollisuus suojella ja edistää muiden ihmisten etuja ja hyvinvointia. Vastuun käsite liittyy usein moraaliin ja oikeudenmukaisuuteen. Vastuu voi olla henkilökohtaista, yhteisöllistä tai laajempaa yhteiskunnallista. Henkilökohtainen vastuu tarkoittaa, että henkilö on vastuussa omista teoistaan ja niiden seurauksista. Yhteisöllinen vastuu tarkoittaa, että yhteisö on vastuussa jäsentensä teoista ja niiden seurauksista. Laajempi yhteiskunnallinen vastuu tarkoittaa, että yhteiskunta on vastuussa kaikkien sen jäsenten teoista ja niiden seurauksista.

Onko Tilaajavastuu pakollinen?

Kyllä, Tilaajavastuu on pakollinen. Tilaajavastuulaki (Tilaajavastuu.fi) tuli voimaan vuonna 2016 ja se velvoittaa kaikkia Suomessa toimivia yrityksiä ottamaan vastuun alihankkijoidensa työntekijöiden palkoista ja muista työsuhdevelvoitteista. Lain mukaan yrityksen on huolehdittava siitä, että alihankkijat noudattavat työlainsäädäntöä ja maksavat työntekijöilleen sovitut palkat ja muut työsuhteeseen liittyvät korvaukset. Yritys on myös vastuussa alihankkijoidensa sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Jos alihankkija ei maksa työntekijöilleen sovittuja palkkoja tai sosiaaliturvamaksuja, yritys on velvollinen maksamaan ne alihankkijan puolesta.