Miten lasketaan yrityksen kannattavuus?

Mitä kannattavuus on?

Kannattavuus on keskeinen osa yrityksen taloudellista suorituskykyä, ja se mittaa sen kykyä tuottaa voittoa. Se kuvastaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta tulojen tuottamisessa ja kulujen minimoimisessa. Kannattavuus on minkä tahansa yrityksen menestyksen ja kestävyyden keskeinen indikaattori.

Seuraavassa on keskeisiä seikkoja, jotka on hyvä ymmärtää kannattavuudesta:

 1. Määritelmä: Kannattavuus on yrityksen kyky tuottaa enemmän tuloja kuin sen toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja kulut. Se määritetään vertaamalla ansaittuja tuloja yrityksen toimintaan liittyviin kustannuksiin ja menoihin.

 2. Tärkeys: Kannattavuus on olennaisen tärkeää yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja kasvun kannalta. Se varmistaa, että yritys pystyy täyttämään taloudelliset velvoitteensa, investoimaan uusiin mahdollisuuksiin ja palkitsemaan sidosryhmiä, kuten osakkeenomistajia ja työntekijöitä.

 3. Arviointi: Kannattavuutta arvioidaan erilaisten taloudellisten tunnuslukujen ja mittareiden, kuten bruttovoittomarginaalin, liikevoittomarginaalin ja nettovoittomarginaalin avulla. Nämä tunnusluvut antavat tietoa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn eri näkökohdista.

 4. Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: Kannattavuuteen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten tulonmuodostus, kustannusten hallinta, hinnoittelustrategiat, kilpailutilanne, toimialan suuntaukset ja markkinaolosuhteet. Yritysten on jatkuvasti analysoitava ja mukautettava näitä tekijöitä kannattavuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

 5. Pitkän aikavälin kestävyys: Kestävä kannattavuus on ratkaisevan tärkeää yritysten selviytymiselle ja menestymiselle. Se mahdollistaa uudelleeninvestoinnit yritykseen, innovaatiot, tutkimuksen, kehittämisen ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet. Kannattavuus auttaa myös houkuttelemaan sijoittajia, varmistamaan rahoituksen ja rakentamaan vahvan taloudellisen perustan. Yhteenvetona voidaan todeta, että kannattavuus mittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa, ja se on olennainen osa yrityksen menestystä. Hallitsemalla tuloja, kustannuksia ja menoja tehokkaasti yritykset voivat maksimoida kannattavuutensa ja luoda vankan perustan kasvulle ja kestävyydelle.

Tapoja kannattavuuden mittaamiseen

Yritykset voivat käyttää kannattavuuden mittaamiseen useita menetelmiä. On tärkeää käyttää useita mittareita, jotta saat kattavan käsityksen yrityksesi taloudellisesta suorituskyvystä. Seuraavassa on joitakin keskeisiä tapoja kannattavuuden mittaamiseen:

 1. Bruttokateprosentti: Bruttokateprosentti on ratkaiseva indikaattori, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia liikevaihdosta jää jäljelle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty myytyjen tuotteiden kustannukset (COGS). Se auttaa arvioimaan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja hinnoittelustrategiaa.

 2. Käyttökateprosentti: Liikevoittoprosentti mittaa yrityksen ydintoimintojen kannattavuutta ottaen huomioon toimintakulut. Se kuvastaa sitä, miten tehokkaasti yritys hallinnoi päivittäisiä kulujaan.

 3. Nettovoittomarginaalisuhde: Nettovoittomarginaalisuhde laskee, kuinka paljon voittoa yritys saa kokonaistulovirrasta. Se osoittaa yrityksen kokonaiskannattavuuden sen jälkeen, kun kaikki kulut, mukaan lukien verot ja korot, on otettu huomioon.

 4. Break-Even-analyysi: Break-even-analyysi määrittää vähimmäismyyntimäärän, jonka yritys tarvitsee kattaakseen kiinteät ja muuttuvat kustannuksensa. Sen avulla voidaan määrittää kohta, jossa yritys alkaa tuottaa voittoa.

 5. Varallisuuden tuotto (ROA): Varallisuuden tuotto mittaa yrityksen investointien kannattavuutta vertaamalla tuotettua nettotulosta sen kokonaisvarallisuuteen. Se osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys käyttää varojaan tuottamaan voittoa.

 6. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI): Sijoitetun pääoman tuotolla arvioidaan tiettyjen aloitteiden tai hankkeiden kannattavuutta vertaamalla saavutettuja voittoja tai tuottoja tehtyihin alkuperäisiin investointeihin. Se auttaa arvioimaan investointipäätösten onnistumista.

Käyttämällä näiden kannattavuusmittareiden yhdistelmää yritykset voivat saada kattavan käsityksen taloudellisesta suorituskyvystään ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kannattavuuden optimoimiseksi.

Bruttokateprosentti

Bruttokateprosentti on kriittinen mittari, jolla arvioidaan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Se osoittaa, kuinka monta prosenttia tuloista jää jäljelle sen jälkeen, kun myydyistä tuotteista on vähennetty kulut. Bruttovoittomarginaalisuhteen laskeminen auttaa yrityksiä ymmärtämään niiden kykyä tuottaa voittoa ydintoiminnoistaan. Lasketaan bruttovoittoprosentti seuraavalla kaavalla:”Bruttokateprosentti = (liikevaihto – kulut) / liikevaihto * 100″.

Kärkikohdat– Bruttokateprosentti ilmaistaan prosentteina.

 • Se kertoo, kuinka tehokkaasti yritys hallitsee tuotantokustannuksiaan.

 • Korkeampi bruttovoittoprosentti osoittaa, että yritys tuottaa enemmän voittoa myyntitulojen dollaria kohden.

 • Yrityksen suorituskyvyn arvioimiseksi on tärkeää verrata bruttovoittoprosenttia toimialan vertailuarvoihin.

 • Alhainen bruttovoittoprosentti voi viitata tuotannon tehottomuuteen tai epäedulliseen hinnoittelustrategiaan.

Bruttokateprosentin edut1. Tehokkuuden arviointi: Bruttokateprosentti auttaa tunnistamaan, hallitseeko yritys tuotantokustannuksiaan tehokkaasti. Tätä suhdelukua seuraamalla yritykset voivat arvioida, käyttävätkö ne liikaa rahaa tuotantoon vai onko niiden optimoitava kulujaan. 2. Kilpailijoiden vertailu: Vertaamalla bruttokateprosenttia toimialan vertailuyrityksiin yritykset voivat tunnistaa kilpailuasemansa. Jos yrityksen bruttovoittoprosentti on korkeampi kuin toimialan keskiarvo, se merkitsee kilpailuetua.

 1. Hinnoittelustrategia: Bruttokateprosentti antaa tietoa eri tuotteiden tai palvelujen kannattavuudesta. Analysoimalla tätä suhdelukua yritykset voivat mukauttaa hinnoittelustrategiaansa kannattavuuden maksimoimiseksi.

 2. Kustannusten vähentämismahdollisuuksien tunnistaminen: Alhainen bruttovoittoprosentti saattaa viitata tarpeeseen analysoida ja vähentää tuotantokustannuksia. Tunnistamalla tehottomuudet yritykset voivat virtaviivaistaa toimintoja ja parantaa kannattavuutta.

Johtopäätös Bruttokateprosentti antaa arvokasta tietoa yrityksen toiminnan tehokkuudesta ja kannattavuudesta. Tämän suhdeluvun seurannan avulla yritykset voivat arvioida suorituskykyään, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja pyrkiä parantamaan kannattavuuttaan. Bruttokateprosentin analysointi yhdessä muiden kannattavuusindikaattoreiden kanssa auttaa saamaan kattavan käsityksen yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Liikevoittomarginaalisuhde

Liikevoittoprosentti on keskeinen mittari, jolla arvioidaan yrityksen kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Se mittaa prosenttiosuutta tuloista, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty sekä myytyjen tuotteiden kulut (COGS) että toimintakulut.

Liikevoittoprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla:”Liikevoittoprosentti = (liikevoitto / liikevaihto) * 100″.

Merkityksen ymmärtäminen

Liikevoittoprosentti antaa arvokasta tietoa yrityksen kyvystä tuottaa voittoa ydintoiminnoillaan. Se auttaa arvioimaan yrityksen tehokkuutta kustannusten hallinnassa ja tulojen maksimoinnissa.

Keskeiset seikat, jotka on otettava huomioon liikevoittomarginaalisuhdetta analysoitaessa:

 • Korkeammat liikevoittomarginaalisuhteet kertovat paremmasta kannattavuudesta ja toiminnan tehokkuudesta.

 • Ajan mittaan laskeva suhdeluku voi viitata kasvaviin kustannuksiin tai laskevaan myyntiin.

 • Vertaamalla liikevoittomarginaalisuhdetta toimialan vertailuarvoihin voidaan antaa mielekäs arvio yrityksen suorituskyvystä.

Miten liikevoittomarginaalisuhdetta voidaan parantaa?

Liikevoittomarginaalisuhteen parantamiseksi yritykset voivat harkita erilaisia strategioita:

 1. Kustannusten hallinta: Tunnista tarpeettomien kulujen alueet ja toteuta kustannussäästötoimenpiteitä toiminnan optimoimiseksi.

 2. Hinnoittelu ja tulojen hallinta: Hinnoittelustrategioiden arviointi ja mahdollisuuksien tunnistaminen tulojen lisäämiseksi kannattavuutta uhraamatta.

 3. Toiminnan tehokkuus: Prosessien virtaviivaistaminen, tuottavuuden parantaminen ja tehottomuuden poistaminen toimintakulujen vähentämiseksi.

 4. Tuote- ja palvelumix: Analysoi eri tuotteiden tai palveluiden kannattavuutta ja keskity niihin, joilla on korkeampi marginaali.

 5. Sijoitusstrategiat: Tehdä tietoon perustuvia päätöksiä pääomasijoituksista ja priorisoida hankkeet, joilla on suurempi tuottopotentiaali.

Muista, että korkea liikevoittoprosentti ei takaa yleistä kannattavuutta. On olennaista ottaa huomioon muita tekijöitä, kuten korkokulut ja verot, jotta saadaan kattava arvio yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Seuraamalla ja hallinnoimalla aktiivisesti liikevoittomarginaalisuhdetta yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, edistää kannattavuutta ja varmistaa pitkän aikavälin menestyksen.

Nettovoittomarginaalisuhde.

Nettovoittomarginaali on tärkeä mittari, joka auttaa arvioimaan yrityksen kannattavuutta laskemalla, kuinka paljon voittoa se tuottaa kokonaistulovirrasta. Se antaa tietoa siitä, kuinka tehokkaasti yritys hoitaa kulujaan ja tuottaa voittoa.

Voit laskea nettovoittomarginaalisuhteen noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Lasketaan nettovoitto: Vähennä kokonaistuloista kaikki kulut, mukaan lukien toimintakulut, korot, verot ja muut kulut.

 2. Määritä tulot: Määritä yrityksen tietyllä ajanjaksolla saamat kokonaistulot.

 3. Laskekaa nettovoittomarginaalisuhde: Jaa nettovoitto liikevaihdolla ja kerro tulos 100:

lla ilmaistaksesi sen prosentteina.

Esimerkki:”`Nettovoitto = Kokonaisliikevaihto – (toimintakulut + korot + verot + muut kulut).

Nettovoittoprosentti = (nettovoitto / kokonaistulot) * 100”` Nettovoittomarginaalisuhde antaa arvokasta tietoa yrityksen taloudellisesta terveydestä. Korkeampi tunnusluku osoittaa, että yritys hallitsee menojaan tehokkaasti ja tuottaa merkittävää voittoa suhteessa tuloihinsa. Sitä vastoin alhaisempi tunnusluku viittaa mahdollisiin ongelmiin, kuten korkeisiin kustannuksiin, tehottomaan toimintaan tai hinnoitteluhaasteisiin.

On erittäin tärkeää verrata yrityksen nettovoittomarginaalisuhdetta toimialan keskiarvoihin, jotta sen suorituskyvystä saadaan parempi käsitys. Kullakin toimialalla on erilaisia keskimääräisiä suhdelukuja, ja yrityksesi suhdeluvun analysointi suhteessa toimialan keskiarvoon auttaa arvioimaan sen kannattavuutta ajan mittaan.

Muista, että nettovoittomarginaalisuhde on tehokas väline yrityksen kannattavuuden ja taloudellisen suorituskyvyn arvioimiseksi. Seuraamalla ja parantamalla tätä suhdelukua säännöllisesti yritykset voivat tehdä perusteltuja päätöksiä kannattavuuden ja yleisen menestyksen parantamiseksi.

Katetuottoanalyysi

Katetuottoanalyysi on yrityksille tärkeä väline, jonka avulla voidaan määrittää vähimmäismyynti, joka tarvitaan kustannusten kattamiseen ja kannattavuuden saavuttamiseen. Ymmärtämällä kannattavuusrajan yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hinnoittelusta, tuotantotasoista ja yleisestä rahoitusstrategiasta. Seuraavassa esitetään kannattavuusanalyysin keskeiset näkökohdat:### Määritelmä ja laskenta

Katetuottoanalyysi laskee pisteen, jossa kokonaistulot ovat yhtä suuret kuin kokonaiskustannukset, jolloin voitto tai tappio on nolla. Katetuottopisteen määrittämiseen voidaan käyttää seuraavaa kaavaa:Katetuottopiste = Kiinteät kustannukset / (Yksikkökohtainen myyntihinta - muuttuvat kustannukset yksikköä kohti).### Katetuottoanalyysin merkitys

Katetuottoanalyysi tarjoaa yrityksille useita etuja, muun muassa seuraavat:

 1. Kannattavuuden arviointi: Yritys voi arvioida taloudellista terveyttään vertaamalla todellista myyntiä kannattavuusrajaan. Jos myynti ylittää kannattavuusrajan, yritys tuottaa voittoa.

 2. Hinnoittelupäätökset: Kustannusten ja tavoitellun voittomarginaalin ymmärtäminen auttaa määrittämään asianmukaiset hinnoittelustrategiat kannattavuusanalyysin avulla.

 3. Kustannusten hallinta: Katetuottoanalyysin avulla yritykset voivat tunnistaa alueet, joilla kustannuksia voidaan vähentää kannattavuuden parantamiseksi.

Katetuottopisteeseen vaikuttavat tekijät

Katetuottopisteeseen vaikuttavat useat tekijät, muun muassa seuraavat:

 • Kiinteät kustannukset: Nämä kustannukset pysyvät vakiona tuotannon tai myynnin tasosta riippumatta. Esimerkkejä ovat vuokra, palkat ja vakuutukset.

 • Muuttuvat kustannukset: Nämä kustannukset vaihtelevat tuotannon tai myynnin tason mukaan, kuten materiaalikustannukset tai välitön työvoima.

 • Myyntihinta yksikköä kohti: Hinta, jolla yritys myy tuotteensa tai palvelunsa.

 • Muuttuvat kustannukset yksikköä kohti: Tuotteen tai palvelun kunkin yksikön tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Katetuottoanalyysin rajoitukset

Vaikka kannattavuusanalyysi on arvokas, siihen liittyy joitakin rajoituksia:

 • oletukset: Analyysissä oletetaan, että kustannusten, volyymin ja tulojen välillä on lineaarinen suhde, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa kaikissa liiketoimintavaihtoehdoissa.

 • Markkinaolosuhteet: Ulkoiset tekijät, kuten kilpailu, markkinakysyntä ja taloudelliset olosuhteet, voivat vaikuttaa kannattavuusanalyysin tarkkuuteen.

 • Kompleksiset liiketoimintamallit: Katetuottoanalyysi saattaa olla vähemmän hyödyllinen yrityksille, joilla on monimutkaiset kustannusrakenteet tai useita tuotelinjoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kannattavuuslaskenta antaa yrityksille ratkaisevan tärkeää tietoa niiden taloudellisesta elinkelpoisuudesta. Ymmärtämällä kannattavuusrajan ja siihen vaikuttavat tekijät yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kannattavuuden ja pitkän aikavälin menestyksen saavuttamiseksi.

Muista mukauttaa muotoilua ja tyyliä erityisvaatimusten ja yrityksen ohjeiden mukaisesti.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROA).

Sijoitetun pääoman tuottoaste (ROA) on keskeinen taloudellinen tunnusluku, jolla arvioidaan yrityksen kannattavuutta suhteessa sen kokonaisvaroihin. Se mittaa tehokkuutta, jolla yritys käyttää omaisuuttaan voiton tuottamiseen. ROA:n laskemiseksi nettotulos jaetaan keskimääräisellä kokonaisvarallisuudella ja tulos ilmaistaan prosentteina.

ROA:n kaava voidaan esittää seuraavasti:

ROA = (nettotulos / keskimääräinen kokonaisvarallisuus) * 100 %.

ROA:n merkitys on siinä, että sen avulla voidaan selvittää, kuinka tehokkaasti yritys tuottaa voittoa omaisuusinvestoinneillaan. Korkeampi ROA osoittaa, että omaisuuden käyttö on tehokkaampaa, mikä on osoitus yrityksen kyvystä tuottaa enemmän voittoa tietyllä omaisuusinvestointien tasolla.

ROA:n ymmärtäminen voi auttaa yrityksiä seuraavilla tavoilla:

 1. Kannattavuuden arvioinnissa: ROA auttaa yritysten omistajia ja sijoittajia arvioimaan yrityksen kannattavuutta määrittelemällä, kuinka tehokkaasti se tuottaa tuloja varoistaan.

 2. Suorituskyvyn vertailu: Vertailemalla yrityksen ROA:ta toimialan keskiarvoihin tai kilpailijoihin yritykset voivat saada tietoa siitä, miten ne pärjäävät kilpailijoihinsa nähden. Vertailu auttaa tunnistamaan alueet, joilla tarvitaan parannuksia, tai vahvuudet, joita voidaan hyödyntää.

 3. Tehokkuuden seuranta: ROA toimii ajan mittaan suorituskyvyn vertailukohtana, jonka avulla yritykset voivat seurata varojensa käytön tehokkuutta. Seuraamalla ROA:n muutoksia yritykset voivat tunnistaa kehityssuuntauksia ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin omaisuuden tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

 4. Päätöksenteko: ROA:lla voi olla ratkaiseva merkitys päätöksentekoprosesseissa, kuten toimintojen laajentamisessa, omaisuuserien hankinnassa tai investointimahdollisuuksien harkinnassa. Se auttaa yrityksiä arvioimaan investoinneista saatavia mahdollisia tuottoja ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Parantaakseen ROA:ta yritykset voivat keskittyä strategioihin, kuten myyntitulojen lisäämiseen, omaisuuden käytön optimointiin, kustannusten vähentämiseen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoitetun pääoman tuotto (ROA) on tärkeä taloudellinen mittari, joka mittaa yrityksen kannattavuutta suhteessa sen kokonaisvaroihin. Arvioimalla ROA:ta yritykset voivat saada tietoa omaisuuseriensä tehokkuudesta ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kannattavuuden ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on laajalti käytetty taloudellinen mittari, joka mittaa investoinnin kannattavuutta. Se ilmaisee tuoton, joka on saatu suhteessa investoinnin kustannuksiin. ROI:n laskemisen avulla yritykset voivat arvioida investointipäätöstensä vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

ROI lasketaan seuraavan kaavan avulla:

ROI = (nettovoitto / investointikustannus) \* 100

Tässä on erittely osatekijöistä:

 • Nettovoitto: Tämä edustaa investoinnista saatua kokonaisvoittoa sen jälkeen, kun siitä on vähennetty kaikki siihen liittyvät kustannukset, kuten toimintakulut ja verot.
 • Sijoituskustannukset: Tämä tarkoittaa omaisuuserän tai hankkeen hankkimisesta tai tuottamisesta aiheutuneita kokonaiskustannuksia. Siihen sisältyvät alkuperäiset kustannukset, jatkuvat kustannukset ja kaikki investointiin liittyvät lisäkustannukset.

ROI-suhde ilmaistaan prosentteina, mikä mahdollistaa helpon vertailun eri investointien välillä. Positiivinen ROI kertoo kannattavasta investoinnista, kun taas negatiivinen ROI kertoo tappiollisesta investoinnista.

ROI:n merkitys

ROI tarjoaa yrityksille useita etuja:

 1. Investointien tuloksellisuuden arviointi: ROI:n avulla yritykset voivat arvioida ja vertailla eri investointien tai aloitteiden kannattavuutta. Se auttaa tunnistamaan kannattavimmat mahdollisuudet ja ohjaa tulevaa päätöksentekoa.

 2. Tehokas resurssien kohdentaminen: Laskemalla ROI:n yritykset voivat kohdentaa resursseja tehokkaasti. Investoinnit, joilla on korkeampi ROI, asetetaan yleensä etusijalle, mikä varmistaa käytettävissä olevien resurssien optimaalisen käytön.

 3. Riskinarviointi: ROI auttaa arvioimaan investointiin liittyviä mahdollisia riskejä. Alhaisempi ROI voi olla merkki suuremmasta riskistä, mikä edellyttää perusteellista analyysia ennen resurssien sitomista.

ROI-analyysia koskevia näkökohtia

Kun ROI:ta käytetään kannattavuuden arviointiin, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat tekijät:

 • Aikataulu: ROI olisi arvioitava asianmukaisen ajanjakson aikana. Lyhytaikaiset investoinnit voivat tuottaa nopeaa tuottoa, mutta pitkäaikaiset investoinnit saattavat tarjota suuremman kokonaistaloudellisuuden.

 • Riskin huomioon ottaminen: Yritysten on otettava huomioon investointeihin liittyvät riskit, sillä ne voivat vaikuttaa kannattavuuteen. Korkeamman riskin yritykset voivat tarjota suurempia tuottoja, mutta niihin liittyy myös suurempi epäonnistumisen mahdollisuus.

 • Benchmarking: Investoinnin ROI:n vertaaminen alan standardeihin tai vastaaviin hankkeisiin antaa hyödyllistä tietoa investoinnin suorituskyvystä ja auttaa tunnistamaan parannuskohteet. Laskemalla ja analysoimalla ROI:n huolellisesti yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, maksimoida kannattavuuden ja optimoida investointistrategiansa.

Muista, että ROI:n monimutkaisten piirteiden ymmärtäminen auttaa yrityksiä arvioimaan investointiensa todellisen taloudellisen vaikutuksen ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.