Sharpen luku

Mikä on Sharpen luku?

Sharpen luku on sijoituksen suorituskyvyn mitta, joka ottaa huomioon myös riskin. Sitä kutsutaan myös muunnettuksi Sharpen luvuksi tai Sharpen indeksiksi. Sharpen luku on tapa arvioida, miten hyvin sijoitukset tuottavat suhteessa riskiin. Se on erityisen hyödyllinen työkalu sijoittajille, jotka haluavat vertailla eri sijoitusvaihtoehtoja ja laskea niiden riski-tuottosuhteen.

Sharpen luvun laskemiseen käytetään tiettyä kaavaa, jossa otetaan huomioon sijoituksen odotettu tuotto ja sen riski. Kaavan perusteella Sharpen luku voidaan laskea seuraavasti:

Sharpen Ratio = (Rp – Rf) / Standardipoikkeama

Kaavassa Rp edustaa odotettua tuottoa sijoituksessa ja Rf riskitöntä korkoa. Standardipoikkeama puolestaan mittaa sijoituksen riskitasoa. Sharpen luvun avulla voidaan siis suhteuttaa sijoituksen tuotto sen tuottamaan riskiin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että Sharpen luku perustuu oletukseen sijoituksen tuottojen normaalijakautuneisuudesta. Tämä tarkoittaa, että luku voi olla kuitenkin rajallinen työkalu sijoittajan päätöksenteossa, varsinkin jos sijoituksen tuotot eivät ole normaalijakautuneita.

Seuraavaksi esittelemme tarkemmin, miten Sharpen luku toimii ja miten sitä voidaan soveltaa sijoituspäätöksiin.

Miten Sharpen luku toimii?

Sharpen luku perustuu sijoituksen odotettuun tuottoon ja riskiin. Se on suhdeluku, joka mittaa sijoituksen tuottoa suhteessa sen riskiin. Tämä auttaa sijoittajia vertailemaan eri sijoitusvaihtoehtoja ja arvioimaan niiden riski-tuottosuhteen.

Sharpen luvun laskemiseen käytetään kaavaa, jossa otetaan huomioon odotettu tuotto, riskitön korko ja sijoituksen riski:

Sharpen Ratio = (Rp – Rf) / Standardipoikkeama

Rp edustaa sijoituksen odotettua tuottoa (tai historiallisissa laskelmissa todellista tuottoa) ja Rf riskitöntä korkoa. Standardipoikkeaman avulla mitataan sijoituksen riskitasoa.

Miten sitten Sharpen luvun arvoa tulkitaan? Mitä suurempi luku on, sitä parempi sijoituksen tuotto on suhteessa sen riskiin. Esimerkiksi Sharpen luku 1.5 osoittaisi, että sijoituksen riski on suhteessa tuottoon hyväksyttävä.

On tärkeää huomata, että Sharpen luku ei kuitenkaan ole ainoa mittari sijoituksen suorituskyvyn arvioimiseksi. Se on hyödyllinen työkalu, mutta sijoittajan on otettava huomioon myös muita tekijöitä, kuten sijoitusstrategia, markkinatilanne ja omat tavoitteet.

Seuraavaksi tarkastelemme tarkemmin Sharpen luvun kaavaa ja esitämme käytännön esimerkin sen soveltamisesta sijoituksiin.

Sharpen luvun kaava

Sharpen luku voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

Sharpen Ratio = (Rp – Rf) / Standardipoikkeama

Tässä kaavassa Rp edustaa sijoituksen odotettua tuottoa (tai historiallisissa laskelmissa todellista tuottoa) ja Rf riskitöntä korkoa. Standardipoikkeama taas mittaa sijoituksen riskitasoa.

Kaavaan sisällytetään odotettu tuotto miinus riskitön korko, ja tämä erotus jaetaan standardipoikkeamalla. Tämä antaa suhdeluvun, joka kuvaa sijoituksen tuottoa suhteessa sen riskiin.

Odotettu tuotto kuvaa sijoituksen todennäköistä tuottoa, kun taas riskitön korko määrittelee tuoton, jonka sijoittaja voisi saada ilman riskiä esimerkiksi sijoittamalla valtion joukkovelkakirjoihin. Standardipoikkeama puolestaan mittaa sijoituksen tuottojen hajontaa ja kuvaa sijoituksen riskitasoa.

Sharpen luvun avulla sijoittajat voivat arvioida sijoituksen tuottoa suhteessa sen riskiin. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä parempi sijoituksen riski-tuottosuhde on.

Seuraavaksi tarkastelemme käytännössä, miten Sharpen luvun kaavaa voidaan soveltaa esimerkkisalkkuihin.

Sharpen luvun esimerkki

Käytännön esimerkki auttaa hahmottamaan, miten Sharpen luku toimii ja miten sitä voidaan soveltaa sijoituksiin.

Harkitkaamme kahta erilaista sijoitusportfoliota: Portfolio A ja Portfolio B.

Portfolio A tuotti edellisen vuoden aikana odotetun tuoton (Rp) 14% ja siihen liittyvä riskikorjattu korko (Rf) oli 3%. Lisäksi portfolio A:n standardipoikkeama oli 8.

Portfolio B puolestaan sai saman ajanjakson aikana odotetun tuoton 11% ja siihen liittyvä riskikorjattu korko oli myös 3%. Standardipoikkeama oli Portfolio B:lle 4.

Lasketaan nyt kummankin portfolion Sharpen luku:

Portfolio A:
Sharpen Ratio = (14 – 3) / 8
= 11 / 8
= 1.375

Portfolio B:
Sharpen Ratio = (11 – 3) / 4
= 8 / 4
= 2

Huomaamme, että Portfolio A:n Sharpen luku on 1.375, kun taas Portfolio B:n Sharpen luku on 2. Tämä tarkoittaa, että Portfolio B:hon liittyy parempi riski-tuottosuhde. Vaikka Portfolio A:n odotettu tuotto on korkeampi, sen suurempi riski laskee Sharpen lukua.

Tämä esimerkki havainnollistaa, miten Sharpen luku voi auttaa sijoittajia vertailemaan eri sijoituksia niiden riski-tuottosuhteen perusteella. On kuitenkin tärkeää huomata, että Sharpen luku ei yksinään kerro kaikkea, ja muita tekijöitä tulisi myös ottaa huomioon päätöksenteossa.

Seuraavaksi tarkastelemme Sharpen luvun rajoituksia ja miten se ei välttämättä sovellu kaikkiin sijoitustilanteisiin.

Sharpen luvun rajoitukset

On tärkeää huomata, että Sharpen luku perustuu oletukseen sijoituksen keskimääräisten tuottojen normaalijakautumisesta käyrällä. Tämä tarkoittaa, että laskelmat perustuvat siihen, että sijoituksen tuotot jakautuvat tasaisesti keskiarvon ympärille.

Kuitenkin todellisuudessa sijoitusten tuotot eivät aina noudata tätä normaalijakautumista. Esimerkiksi talouskriisit, markkinoiden epävakaus tai muut yllättävät tapahtumat voivat aiheuttaa poikkeamia normaalijakautumisesta. Tämä puolestaan voi vaikuttaa Sharpen luvun tarkkuuteen ja käyttökelpoisuuteen sijoituspäätöksissä.

Toinen rajoitus liittyy sijoituksen riskien monimuotoisuuteen. Sharpen luku perustuu yhden sijoituksen riskin ja tuoton suhteeseen. Kuitenkin monilla sijoittajilla on laaja salkku, joka sisältää useita erilaisia sijoituskohteita eri omaisuusluokista. Näissä tapauksissa Sharpen luvun käyttö voi olla haastavaa, koska se ei ota huomioon kokonaisvaltaisesti sijoituksen monimutkaista riskiprofiilia.

On myös syytä huomata, että Sharpen luku yksinään ei kerro kaikkea sijoituksen laadusta. Se kuvaa ainoastaan tuoton ja riskin suhdetta, mutta ei ota kantaa esimerkiksi sijoitusstrategian laatuun, markkinoiden arviointiin tai muuhun sijoituspäätökseen vaikuttaviin tekijöihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Sharpen luku on hyödyllinen työkalu sijoituksen riski-tuottosuhteen arvioimisessa, sen käyttöön liittyy rajoituksia. Sijoittajan tulisi ottaa huomioon myös muita tekijöitä päätöksenteossaan ja arvioida sijoituksen kokonaisvaltaista riskiprofiilia.

Seuraavaksi pääsemme lopuksi ja voimme tiivistää tässä artikkelissa käsittelemämme keskeiset asiat.

Yhteenveto

Sharpen luku on tehokas työkalu sijoittajille tuoton ja riskin arvioimiseen. Se auttaa vertailemaan eri sijoituskohteiden riski-tuottosuhteita ja auttaa tekemään perusteltuja sijoituspäätöksiä. On kuitenkin tärkeää huomata, että Sharpen luku perustuu oletuksiin sijoitusten tuottojen jakautumisesta ja sillä on omat rajoituksensa.

Sharpen luvun laskeminen vaatii tarkkojen tietojen, kuten odotetun tuoton, riskikorjatun koron ja standardipoikkeaman, käyttöä. Näin sijoittaja pystyy arvioimaan sijoituksensa tuottoa suhteessa otettuun riskiin.

On myös tärkeää huomata, että Sharpen luvun käyttöön liittyy rajoituksia. Se olettaa, että sijoituksen tuotot noudattavat normaalijakautumista ja se ei ota huomioon sijoituksen monimutkaista riskiprofiilia tai muita sijoituspäätökseen vaikuttavia tekijöitä.

Vaikka Sharpen luku tarjoaa hyödyllistä tietoa ja voi auttaa sijoittajaa arvioimaan sijoituksen riski-tuottosuhdetta, sitä ei tule käyttää ainoana päätöksenteon perusteena. On tärkeää tarkastella myös muita tekijöitä, kuten sijoitusstrategiaa ja markkina-arvon arviointia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Sharpen luku on arvokas työkalu sijoituspäätösten tueksi, mutta sen käyttöön tulee suhtautua kriittisesti ja ymmärtää sen rajoitukset. Sijoittajan tulee harkita tarvittavia tietoja ja tehdä kokonaisvaltainen analyysi ennen päätöksentekoa.

Kiitos kun luit tämän blogipostauksen! Toivottavasti se auttoi sinua ymmärtämään paremmin Sharpen lukua ja sen käyttöä sijoittamisessa. Muista aina tehdä huolellista tutkimusta ja harkitsevaa päätöksentekoa sijoituksiin liittyen. Onnea tuleviin sijoituksiisi!