Strategian Laatiminen: Kolme Vaihetta Kohti Onnistumista

Strategian laatimisen merkitys ja haasteet

Strategian laatiminen on elintärkeää yritysten menestyksen kannalta. Vaikka monet strategiat epäonnistuvat, se ei tarkoita, että oma strategiasi olisi tuhoon tuomittu. Noudattamalla kolmivaiheista lähestymistapaa strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen, voit lisätä menestymisen mahdollisuuksiasi.

Strategian laatimisen haasteet ovat kuitenkin todellisia. Useat yritykset eivät onnistu strategioimaan tehokkaasti, mikä johtaa edistymisen puutteeseen ja tavoitteiden saavuttamisen vaikeuksiin. Kommunikoinnin puute, epäonnistunut tutkimustyö, johdon tuen puute, tehottomat suoritusarvioinnit, epäselvät prioriteetit, riittämättömät resurssit ja toimintojen yhteensopimattomuus ovat joitakin syitä strategioiden epäonnistumiseen.

Vaikka strategian laatiminen voi olla haastavaa, sen on kuitenkin osoitettu olevan positiivinen vaikutus organisaation suorituskykyyn. Laatimalla selkeät suunnitelmat ja tavoitteet organisaatio voi valmistautua paremmin tulevaisuuteen ja parantaa kommunikaatiota ja osallistumista.

Miksi strategiat usein epäonnistuvat?

Useat strategiat kohtaavat epäonnistumisia monista eri syistä. Tarkastellaanpa joitakin yleisimpiä syitä strategioiden epäonnistumiseen:

 1. Korkea epäonnistumisaste: Tutkimusten mukaan jopa 90 % strategia-aloitteista epäonnistuu. Tämä korkea epäonnistumisaste herättää huolta ja kysymyksiä tehokkaan strategian laatimisen tärkeydestä.
 2. Kommunikoinnin puute: Kommunikointi on avainasemassa strategian onnistumisen kannalta. Jos strategiasta ei viestitä selkeästi ja tehokkaasti kaikille organisaation jäsenille, siitä voi tulla ristiriitainen tai ymmärrettävä.
 3. Huono tutkimustyö: Strategian laatiminen vaatii perusteellista tutkimustyötä ja datan analysointia. Huono tai puutteellinen tutkimustyö voi johtaa strategian perustan heikkouteen ja päätöksenteon virheisiin.
 4. Johdon tuen puute: On tärkeää, että johdon tuki strategialle on vahva. Jos johto ei usko tai tue strategian tavoitteita ja suunnitelmia, se voi johtaa resurssien puutteeseen ja heikentyneeseen sitoutumiseen.
 5. Tehottomat suoritusarvioinnit: Strategisen suunnittelun ja toteutuksen seuranta on välttämätöntä. Jos suoritusarvioinnit eivät ole tehokkaita tai järjestelmällisiä, strategian onnistumisen arviointi voi jäädä puutteelliseksi.
 6. Epäselvät prioriteetit: Selkeät ja priorisoidut tavoitteet ovat strategian onnistumisen edellytys. Jos prioriteetit eivät ole selkeitä, organisaatiossa voi olla sekaannusta ja hajanaisuutta strategian tavoitteiden saavuttamisessa.
 7. Riittämättömät resurssit: Strategian toteuttaminen vaatii riittävät resurssit. Puutteelliset resurssit voivat rajoittaa mahdollisuuksia strategian onnistumiseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.
 8. Osastokohteiden yhteensopimattomuus: Strategian onnistuminen edellyttää, että eri osastot ja työtiimit toimivat yhteensovitetusti. Yhteensopimattomat tai ristiriitaiset osastokohteet voivat haitata strategian tehokasta toteuttamista.

Näiden haasteiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ovat tärkeitä strategian laatimisen onnistumisen kannalta. Huolellinen suunnittelu, avoin kommunikaatio, prioriteetit selkeästi asetettuna ja riittävien resurssien varmistaminen ovat avainasemassa strategian onnistumiselle.

Strategian laatimisen vaikutukset ja hyödyt

Strategian tehokas laatiminen voi tuoda merkittäviä hyötyjä organisaatiolle. Tarkastellaanpa joitakin strategian laatimisen vaikutuksia ja hyötyjä:

 1. Positiivinen vaikutus organisaation suorituskykyyn: Strategian selkeä ja kattava laatiminen voi parantaa organisaation suorituskykyä merkittävästi. Keskittyminen strategisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen auttaa organisaatiota keskittymään ydintoimintoihin ja saavuttamaan parempia tuloksia.
 2. Valmistautuminen tulevaisuuteen: Strategian laatiminen auttaa organisaatiota valmistautumaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Analysoimalla markkinatrendeitä, kilpailutilannetta ja asiakkaiden tarpeita strategian laatiminen mahdollistaa paremman ennakoinnin ja suunnittelun tulevien muutosten varalle.
 3. Kommunikoinnin ja osallistumisen parantaminen: Strategian laatimisprosessi edistää kommunikaatiota ja osallistumista organisaation eri tasoilla. Osallistava strategiaprosessi mahdollistaa eri sidosryhmien, kuten johtoryhmän, henkilöstön ja asiakkaiden, osallistumisen päätöksentekoon ja luo sitoutumista strategian toteuttamiseen.

Nämä vaikutukset ja hyödyt korostavat strategian laatimisen tärkeyttä organisaation menestykselle. Huolellisen strategian laatiminen parantaa organisaation suorituskykyä, auttaa valmistautumaan tulevaisuuteen ja vahvistaa kommunikaatiota ja osallistumista organisaatiossa.

Strategian laatimisen vaiheet

Strategian laatiminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteuttamista. Tarkastellaanpa strategian laatimisen kolmea vaihetta:

Vaihe 1: Suunnittelun määritteleminen ja tavoitteiden asettaminen

Ensimmäisessä vaiheessa strategian laatimisessa on tärkeää määritellä suunnittelun tarkoitus ja asettaa selkeät tavoitteet. Tämä vaihe sisältää seuraavat askeleet:

 • Oikean tiimin kokoaminen: Kokoontukaa yhdessä toimitusjohtajan, johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden kanssa, jotka voivat tuoda erilaisia näkökulmia strategian suunnitteluun.
 • Kokousten järjestäminen ja aikataulun luominen: Aikatauluta strategian suunnittelukokoukset ja varaa riittävästi aikaa keskusteluille ja päätöksenteolle. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki tärkeät näkökohdat käsitellään asianmukaisesti.

Vaihe 2: Suunnitelman toteuttaminen

Toisessa vaiheessa strategian laatimisessa keskitytään suunnitelman toteuttamiseen. Tämä vaihe sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Johtajuuden osallistuminen ja tuki: Johtoryhmän ja muiden johdon edustajien on oltava täysin sitoutuneita strategian toteuttamiseen. Heidän tulee näyttää esimerkkiä ja tarjota tarvittavaa tukea ja resursseja strategian onnistuneeseen toteuttamiseen.

Vaihe 3: Tulosten arviointi

Kolmannessa vaiheessa strategian laatimisessa keskitytään tulosten arviointiin ja seurantaan. Tämä vaihe sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Säännölliset strategian tarkistuskokoukset: Järjestä säännöllisesti strategian tarkistuskokouksia, joissa käydään läpi saavutetut tulokset ja arvioidaan strategian edistymistä. Tämä auttaa tunnistamaan mahdollisia ongelmakohtia ja tekemään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.
 • Aikataulun asettaminen organisaation kypsyystason perusteella: Arvioi organisaation kypsyystasoa strategian toteuttamisessa ja aseta realistinen aikataulu sen perusteella. Tämä auttaa varmistamaan, että strategia voidaan toteuttaa tehokkaasti ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Nämä kolme vaihetta muodostavat kokonaisvaltaisen strategian laatimisprosessin, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Kun strategian laatiminen etenee systemaattisesti ja huolellisesti, organisaatio voi ennakoida paremmin tulevaisuutta ja saavuttaa menestystä.