Tuote-, myynti- vai markkinasuuntautunut? Erot selviksi!

Liiketoimintasuuntautumisella tarkoitetaan perustavanlaatuista lähestymistapaa tai ajattelutapaa, jonka yritys omaksuu ohjaamaan toimintaansa, strategioitaan ja päätöksentekoprosessejaan. Se vaikuttaa siihen, miten yritys havaitsee markkinat, asiakkaat ja kilpailijat ja miten se on vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Liiketoiminnan suuntautumisessa on useita eri tyyppejä, joista kukin painottaa erilaisia liiketoiminnan johtamisen näkökohtia.

Liiketoimintaorientaatiota valittaessa on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin yrityksen tavoitteet, kohdemarkkinat, toimialan dynamiikka ja kilpailutilanne. Valittu suuntautuminen muokkaa yrityksen eri osa-alueita, kuten markkinointistrategioita, tuotekehitystä, asiakaspalvelua ja yleistä yrityskulttuuria.

Yrityksen suuntautumisen päätyyppejä ovat mm:

1. Tuotantosuuntautuneisuus

 • Oletetaan, että yrityksen tuotteet tai palvelut myyvät hyvin niiden edullisuuden ja saatavuuden perusteella.

2. Tuotekeskeisyys:

 • Korostaa tuotteen tai palvelun laatua ja suorituskykyä. – Pyrkii luomaan ylivoimaisia tuotteita, jotka täyttävät tai ylittävät asiakkaiden odotukset.
 • Uskoo, että asiakasuskollisuus saavutetaan toimittamalla jatkuvasti korkealaatuisia tuotteita.

3. Myyntisuuntautuneisuus:

 • Keskittyy aggressiivisiin myyntitaktiikoihin ja myyntitavoitteiden saavuttamiseen.
 • Pitää myyntiä ensisijaisena tavoitteena ja keskittyy taivuttelemaan asiakkaat ostamaan.
 • Painottaa vähemmän asiakastyytyväisyyttä myyntipisteen ulkopuolella.

4. Markkinasuuntautuneisuus:

 • Asettaa etusijalle asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämisen ja tyydyttämisen.
 • Asettaa asiakkaat päätösten keskipisteeksi ja keskittyy keräämään tietoa markkinoista.
 • Mukautuu jatkuvasti asiakkaiden muuttuviin mieltymyksiin ja markkinasuuntauksiin.

5. Yhteiskunnallinen markkinointisuuntautuneisuus:

 • Uudempi lähestymistapa, jossa otetaan huomioon yhteiskunnallinen hyvinvointi ja pitkän aikavälin kestävyys.
 • Tasapainottaa asiakkaiden tarpeiden täyttämisen ja laajempien yhteiskunnallisten huolenaiheiden huomioon ottamisen.
 • Tavoitteena on luoda arvoa kaikille sidosryhmille, kuten asiakkaille, työntekijöille, yhteisöille ja ympäristölle.

Sopivimman liiketoimintaorientaation valinta riippuu monista tekijöistä, kuten toimialan luonteesta, kohdemarkkinoiden ominaisuuksista sekä yrityksen omista kyvyistä ja visiosta. Näiden tekijöiden arviointi ja kunkin suuntautumisen vaikutusten ymmärtäminen auttaa yrityksiä valitsemaan lähestymistavan, joka vastaa parhaiten niiden tavoitteita ja kilpailuetua.

Ottamalla käyttöön hyvin sopivan liiketoimintaorientaation yritykset voivat asemoida itsensä tehokkaasti markkinoilla ja luoda vahvan perustan kasvulle ja menestykselle.

1. Tuotantosuuntautuneisuus

Tuotantosuuntautuneisuus on liiketoimintatapa, jossa tuotannon tehokkuuden maksimointi ja kustannusten minimointi ovat etusijalla. Tässä lähestymistavassa yritys keskittyy tuottamaan suuria määriä tavaroita tai palveluja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi. Tuotantosuuntautuneisuuden keskeiset piirteet:– Painotetaan mittakaavaetujen saavuttamista massatuotannon avulla.

 • Kustannusten alentaminen asetetaan etusijalle, jotta asiakkaille voidaan tarjota kilpailukykyisiä hintoja.

 • Asiakkaiden sitoutuminen tai räätälöinti on vähäistä, koska keskitytään ensisijaisesti volyymiin.

 • Tuotesuunnittelua ja -kehitystä ohjaavat sisäiset valmiudet ja tehokkuus.

Miten se toimii?

 1. Yritys keskittyy tuotantoprosessien optimointiin virtaviivaistamalla toimintoja ja vähentämällä hukkaa.

 2. Tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja tuotantoa samalla kun tuotantokustannukset minimoidaan.

 3. Markkinatutkimus on toissijaisessa asemassa, koska pääpaino on sisäisten toimintojen optimoinnissa.

 4. Tuotteet ovat standardoituja ja niitä tarjotaan kilpailukykyisin hinnoin, jotta voidaan palvella laajaa asiakaskuntaa.

 5. Markkinointitoimilla pyritään edistämään yrityksen tuotantokykyä ja kustannusetuja.

2. Tuotesuuntautuneisuus

Tuotesuuntautuneisuus on liiketoiminnallinen lähestymistapa, jossa tuotteen tai palvelun laatu ja suorituskyky asetetaan etusijalle. Siinä keskitytään esittelemään tarjonnan ainutlaatuisia ominaisuuksia ja etuja asiakkaiden houkuttelemiseksi. Tämäntyyppinen markkinointistrategia soveltuu erityisesti yrityksille, joilla on vahva tuotetarjonta ja jotka haluavat korostaa kilpailuetujaan.

Mitä on tuotesuuntautunut lähestymistapa?

Tuotekeskeinen yritys keskittyy tuotteidensa tai palvelujensa laadun, luotettavuuden ja suunnittelun jatkuvaan parantamiseen. Yritys investoi paljon tutkimukseen ja kehitykseen varmistaakseen, että tuote täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset. Asettamalla tuotekeskeisen markkinoinnin etusijalle yritykset pyrkivät erottautumaan markkinoilla ja luomaan uskollisen asiakaskunnan.

Tuotekeskeisen lähestymistavan käyttöönoton etuja ovat mm:

 • Kilpailuetu: Nostamalla tuotteen laatua ja suorituskykyä yritykset voivat erottautua kilpailijoista ja houkutella asiakkaita, jotka arvostavat ylivoimaisia tuotteita.

 • Parantunut asiakastyytyväisyys: Asiakkaat arvostavat yleensä tuotteita, jotka ovat luotettavia, kestäviä ja vastaavat heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Tuotekeskeinen lähestymistapa voi auttaa luomaan asiakasuskollisuutta ja lisäämään tyytyväisyyttä.

 • Merkin maineen parantaminen: Kun yritys toimittaa jatkuvasti korkealaatuisia tuotteita, se voi rakentaa vahvan, luottamukseen ja luotettavuuteen perustuvan merkin maineen. Tämä voi johtaa myönteiseen suusanalliseen levitykseen ja asiakasuskollisuuden lisääntymiseen.

 • Pitkän aikavälin kannattavuus: Keskittyminen tuotekeskeiseen markkinointiin voi johtaa pitkän aikavälin kannattavuuteen houkuttelemalla kanta-asiakkaita ja tuottamalla positiivisia asiakasarvioita. Tyytyväisistä asiakkaista tulee todennäköisemmin tuotemerkin puolestapuhujia ja he suosittelevat muita kokeilemaan tuotetta.

Jotta tuotekeskeinen markkinointi voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, yritysten olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Panostaminen tuotekehitykseen: Resurssien osoittaminen tuotteen laadun, ominaisuuksien ja toiminnallisuuden jatkuvaan parantamiseen, jotta se vastaa asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin.

 • Ymmärtää kohdemarkkinat: Tehdä markkinatutkimusta ja kerätä tietoa kohdeyleisön mieltymyksistä ja tarpeista. Räätälöi tuotetarjonta näiden vaatimusten mukaiseksi.

 • Ainutlaatuisten myyntivalttien edistäminen: Tuotteen ainutlaatuiset ominaisuudet, hyödyt ja arvolupaus on tuotava selkeästi esille, jotta se erottuu kilpailijoiden tarjonnasta.

Tuotekeskeisen markkinointistrategian toteuttaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä kohdemarkkinoista, sitoutumista jatkuvaan parantamiseen ja jatkuvaa keskittymistä poikkeuksellisten tuotteiden toimittamiseen.

Tämä lähestymistapa ei välttämättä sovellu kaikille yrityksille, koska se perustuu vahvaan tuote- tai palvelutarjontaan. Ennen tuotekeskeisen lähestymistavan käyttöönottoa arvioi tuotteesi, markkinakysyntä ja kilpailijat selvittääksesi, vastaako tämä strategia yrityksesi tavoitteita ja vahvuuksia.

Muista, että tuotteesi kilpailuetu laadun, suorituskyvyn ja erottautumisen avulla voi olla tehokas tapa kiinnittää asiakkaiden huomio ja edistää pitkän aikavälin menestystä.

Tuotesuuntautuneisuuden määritelmä

Tuotesuuntautuneisuus on liiketaloudellinen lähestymistapa, jossa pääpaino on tarjotun tuotteen tai palvelun laadussa ja suorituskyvyssä. Sen sijaan, että painotettaisiin markkinoiden vaatimuksia tai asiakkaiden tarpeita, tuotesuuntautunut yritys uskoo, että ylivoimainen tuote luonnostaan houkuttelee asiakkaita.

Tuotekeskeisen lähestymistavan omaksunut yritys asettaa etusijalle muun muassa seuraavat seikat:

 • Tuotteen ominaisuudet: Pyrkimys kehittää ainutlaatuisia ja innovatiivisia ominaisuuksia, jotka erottavat tuotteen kilpailijoista.

 • Teknologinen kehitys: Jatkuva tutkimus ja investoiminen uusiin teknologioihin tuotteen toiminnallisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi.

 • Laadunvalvonta: Varmistetaan, että tuotteet täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset tiukan testauksen ja valvonnan avulla.

 • Tuotekehitys: Etsitään jatkuvasti tapoja parantaa ja laajentaa tuotevalikoimaa asiakkaiden muuttuvien mieltymysten täyttämiseksi. Keskittymällä itse tuotteeseen tuotekeskeistä filosofiaa noudattavat yritykset pyrkivät luomaan vakuuttavan ja erilaistuneen tarjonnan, joka houkuttelee asiakkaita valitsemaan heidän tuotteensa kilpailevien vaihtoehtojen sijaan.

Tehokkailla tuotesuuntautuneilla markkinointistrategioilla yritykset voivat korostaa tarjontansa ylivoimaisuutta ja rakentaa mainetta siitä, että ne toimittavat poikkeuksellisia tuotteita, jotka täyttävät tai ylittävät asiakkaiden odotukset.

Ymmärtämällä tuotesuuntautuneisuuden yksityiskohdat ja sen edut yritykset voivat määrittää, onko tämä lähestymistapa niiden tavoitteiden ja kohdemarkkinoiden mukainen.

Tuotesuuntautuneen lähestymistavan edut

 • Kilpailuetu: Parantamalla jatkuvasti tarjontansa laatua ja suorituskykyä yritykset voivat luoda kilpailuetua markkinoilla.

 • Asiakastyytyväisyys: Asiakkaat arvostavat korkealaatuisia tuotteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja odotuksiaan, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.

 • Merkin maine: Se voi parantaa yrityksen brändin mainetta, mikä lisää asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta.

 • Tuotteiden erilaistaminen: Korostamalla tuotteiden laatua yritys voi erottautua kilpailijoista ja erottua markkinoilla.

Muista, että tuotekeskeisessä lähestymistavassa keskitytään varmistamaan, että tuote tai palvelu täyttää korkeimmat standardit ja ylittää asiakkaiden odotukset.

3. Myyntisuuntautuneisuus

Myyntisuuntautuneisuus on liiketoiminnan lähestymistapa, jossa asetetaan etusijalle aggressiiviset myyntitaktiikat ja myyntitavoitteiden saavuttaminen. Tässä lähestymistavassa pääpaino on asiakkaiden suostuttelussa ostamaan tarjotut tuotteet tai palvelut.

Myyntiorientoituneen liiketoiminnan keskeisiä piirteitä ovat mm:

 • Painotus myyntiin: Ensisijaisena tavoitteena on myyntitulojen tuottaminen ja markkinaosuuden kasvattaminen.

 • Korkean paineen taktiikat: Myyntitiimit on usein koulutettu käyttämään itsevarmoja tekniikoita, jotta kaupat saataisiin nopeasti päätökseen.

 • Transaktiosuhteet: Keskitytään yksittäisten myyntitapahtumien loppuunsaattamiseen pikemminkin kuin pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen.

Myyntikeskeinen lähestymistapa voi olla tehokas tietyissä tilanteissa, kuten:

 • Kovasti kilpailtujen tuotteiden myyminen: Kun tuotteilla on markkinoilla monia vaihtoehtoja, myyntipainotteinen strategia voi auttaa yritystä erottautumaan ja varmistamaan myynnin.

 • Kovasti kasvavat markkinat: Nopeasti laajenevilla markkinoilla myyntipainotteinen lähestymistapa voi tarttua tilaisuuksiin ja vallata markkinaosuuksia.

 • Lyhyet myyntisyklit: Jos myyntisykli on lyhyt, välittömiin myyntituloksiin keskittyminen voi olla eduksi.

On kuitenkin tärkeää huomata, että myyntipainotteisen markkinoinnin painottamisella voi olla joitakin rajoituksia. Tähän lähestymistapaan liittyviä mahdollisia haasteita ja riskejä ovat muun muassa seuraavat:

 • Asiakkaiden tarpeiden huomiotta jättäminen: Pelkkä keskittyminen kauppojen loppuunsaattamiseen voi jättää huomiotta asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämisen ja huomioon ottamisen tärkeyden.

 • Transaktionaalisten suhteiden rakentaminen: Transaktionaaliset suhteet voivat rajoittaa asiakasuskollisuutta ja toistuvaa liiketoimintaa, koska asiakkaat saattavat etsiä vaihtoehtoisia vaihtoehtoja, kun parempi tarjous on saatavilla.

 • Pitkän aikavälin liiketoiminnan kestävyyden laiminlyönti: Liiallinen riippuvuus lyhyen aikavälin myyntitavoitteista voi estää pitkän aikavälin kasvun ja kestävyyden.

Vaikka myyntisuuntautuneisuus voi sopia joillekin yrityksille, on tärkeää arvioida, onko se linjassa yrityksesi tavoitteiden, kohdemarkkinoiden ja toimialan dynamiikan kanssa. Ota huomioon markkinoiden vaatimukset, asiakkaiden odotukset ja mahdolliset vaikutukset asiakassuhteisiin ja brändin maineeseen ennen kuin sitoudut myyntipainotteiseen lähestymistapaan.

Muista, että menestyksen kannalta on ratkaisevan tärkeää löytää oikea, juuri sinun olosuhteisiisi ja tavoitteisiisi sopiva liiketoimintasuuntautunut lähestymistapa.

Myyntiorientaation määritelmä

myyntipainotteisessa liiketoiminnassa pääpaino on myynnin edistämisessä ja tulotavoitteiden saavuttamisessa. Tässä lähestymistavassa oletetaan, että asiakkaat eivät aktiivisesti etsi tuotteita tai palveluja, ja siksi siinä luotetaan voimakkaasti suostutteleviin myyntitekniikoihin.

Myyntipainotteisen liiketoiminnan keskeisiä piirteitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Agressiiviset myyntitaktiikat: Yritys käyttää korkean paineen myyntistrategioita, kuten kylmäkutsuja, ovelta ovelle -myyntiä ja puhelinmyyntiä, tuottaakseen välitöntä myyntiä.

 • Tuotteiden tyrkyttäminen: Myyntiedustajat asettavat etusijalle pitch-esitykset ja pitävät usein tuotteiden tyrkyttämistä asiakkaille tärkeämpänä kuin heidän erityistarpeidensa ymmärtämistä.

 • Myyntiin perustuvat suorituskykymittarit: Liiketoiminnan menestystä mitataan suurelta osin myyntiluvuilla, myynnin kasvulla ja myyntikiintiöiden täyttämisellä. Vaikka myyntipainotteinen lähestymistapa voi olla tehokas tietyillä toimialoilla ja tiettyinä aikoina, se ei välttämättä sovi kaikkiin yrityksiin tai kohdemarkkinoihin. On erittäin tärkeää punnita huolellisesti hyödyt ja mahdolliset haitat, kun harkitset myyntipainotteisuutta yrityksessäsi.

Mitä myyntipainotteinen yritys tekee?

Myyntipainotteinen yritys keskittyy ensisijaisesti myynnin edistämiseen ja myyntitavoitteiden saavuttamiseen. Niiden päätavoitteena on tuottaa tuloja ja kasvattaa voittoja aggressiivisten myyntitaktiikoiden ja -strategioiden avulla. Seuraavassa on joitakin myyntiin suuntautuneen yrityksen keskeisiä ominaisuuksia:

 • Agressiivinen myyntitapa: Myyntipainotteinen yritys käyttää vakuuttavia tekniikoita ja taktiikoita saadakseen asiakkaat tekemään ostoksen. Ne asettavat etusijalle sopimusten tekemisen ja myyntitavoitteiden saavuttamisen.

 • Myyntipainotteinen kulttuuri: Koko organisaatiota, ylimmästä johdosta myyntiedustajiin, ohjaa myyntiin keskittyvä ajattelutapa. Myyntitavoitteita ja suorituskykymittareita korostetaan, ja kannustimet on usein sidottu myyntitavoitteiden saavuttamiseen.

 • Promootio ja mainonta: Myyntikeskeiset yritykset panostavat voimakkaasti myynninedistämistoimiin, kuten mainontaan, alennuksiin ja myynninedistämistoimiin, joilla houkutellaan asiakkaita ja edistetään myyntiä. Ne luovat vakuuttavia markkinointikampanjoita liidien luomiseksi ja niiden muuttamiseksi myynniksi.

 • Lyhyen aikavälin voiton maksimointi: Myyntipainotteinen yritys keskittyy ensisijaisesti välittömään tulonmuodostukseen ja lyhyen aikavälin voittojen maksimointiin. Ne saattavat asettaa nopean myynnin pitkän aikavälin asiakassuhteiden rakentamisen edelle.

 • Asiakkaiden säilyttämisstrategiat: Vaikka myyntipainotteinen yritys voi keskittyä ensisijaisesti uusien asiakkaiden hankkimiseen, se toteuttaa myös strategioita nykyisten asiakkaiden säilyttämiseksi. Kanta-asiakasohjelmat, toistuvien ostojen kannustimet ja myynnin jälkeinen tuki ovat joitakin tapoja hoitaa asiakassuhteita.

 • Myynnin koulutus ja suorituskyvyn hallinta: Myyntiorientoituneet yritykset panostavat myyntitiiminsä koulutukseen myyntitaitojen parantamiseksi. Ne ottavat käyttöön suorituskyvynhallintajärjestelmiä, joilla seurataan yksilöiden ja tiimien myyntituloksia, annetaan palautetta ja asetetaan myyntitavoitteita.

 • Kilpailija-analyysi: Markkinoiden ja kilpailun ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää myyntiin suuntautuneelle yritykselle. Ne seuraavat jatkuvasti kilpailijoiden hinnoittelua, myynninedistämistoimia ja myyntistrategioita säilyttääkseen kilpailuedun ja hyödyntääkseen markkinamahdollisuuksia. Myyntipainotteinen liiketoiminta voi olla tehokasta tietyillä toimialoilla ja tietyissä tilanteissa, erityisesti silloin, kun kilpailu on kovaa tai kun tuotteen tai palvelun myyntisykli on lyhyempi. On kuitenkin tärkeää löytää tasapaino myynnin edistämisen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämisen välillä, jotta menestys olisi pitkäaikaista.

4. Markkinasuuntautuneisuus

Markkinasuuntautuneisuus on liiketaloudellinen lähestymistapa, jossa korostetaan voimakkaasti asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämistä ja täyttämistä. Siihen kuuluu markkinatiedon kerääminen, markkinatutkimuksen tekeminen ja asiakastietämyksen analysointi, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Markkinasuuntautuneisuuden määritelmä: Markkinasuuntautuneisuus on prosessi, jossa yrityksen strategiat ja toiminnot sovitetaan yhteen kohdemarkkinoiden vaatimusten ja mieltymysten kanssa.

Miten se toimii?

 • Asiakaskeskeisyys: Markkinasuuntautunut yritys asettaa etusijalle arvon tuottamisen asiakkaille. Se pyrkii ymmärtämään heidän tarpeitaan, mieltymyksiään ja ostokäyttäytymistään erilaisten markkinatutkimusmenetelmien avulla.

 • Kilpailija-analyysi: Markkinasuuntautuneet yritykset saavat kilpailija-analyysiä tekemällä tietoa kilpailijoidensa vahvuuksista ja heikkouksista, minkä ansiosta ne voivat sijoittaa tuotteensa tai palvelunsa tehokkaammin.

 • Jatkuva oppiminen: Markkinasuuntautuneisuuteen kuuluu markkinoiden suuntausten, asiakaspalautteen ja teknologisen kehityksen jatkuva seuranta. Tämä auttaa yrityksiä sopeutumaan nopeasti ja tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja asiakkaiden muuttuvien vaatimusten täyttämiseksi.

 • Koordinointi eri osastojen välillä: Markkinasuuntautuneisuuden menestyksekäs toteuttaminen edellyttää vahvaa koordinointia ja viestintää organisaation eri osastojen välillä, mukaan lukien markkinointi, myynti ja tuotekehitys.

Markkinasuuntautuneisuuden keskeisiä piirteitä ovat:

 • Asiakaskeskeisyys: Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden asettaminen etusijalle ennen kaikkea.

 • Markkinatutkimus: Syvällisen tutkimuksen tekeminen asiakkaiden käyttäytymisen, mieltymysten ja markkinasuuntausten ymmärtämiseksi.

 • Kilpailija-analyysi: Kilpailijoiden strategioiden, tuotteiden ja asiakaskokemusten tarkkailu.

 • Asiakaspalaute: Asiakaspalautteen aktiivinen etsiminen ja arvostaminen tuotteiden tai palvelujen jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi.

 • Innovointi: Asiakkaiden näkemysten sisällyttäminen tuotekehitykseen ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto.

 • Pitkäkestoiset suhteet: Pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen uskollisuuden ja toistuvan liiketoiminnan edistämiseksi.

Ottamalla markkinasuuntautuneisuuden käyttöön yritykset voivat räätälöidä tuotteensa, palvelunsa ja markkinointitoimensa vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksia. Tämän lähestymistavan avulla yritykset voivat pysyä kilpailijoiden edellä, tunnistaa uusia markkinamahdollisuuksia ja sopeutua jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin.

Muista, että markkinasuuntautuneisuus on vain yksi liiketoimintasuuntautuneisuuden lähestymistavoista, ja jokaisella on omat hyötynsä ja näkökantansa. Yrityksesi yksilöllisten ominaisuuksien ja tavoitteiden arviointi auttaa määrittämään menestyksen kannalta sopivimman lähestymistavan.

Voit vapaasti mukauttaa ja räätälöidä tätä markdown-tekstiä tarpeidesi mukaan ja lisätä visuaalisia tai muita elementtejä tietojen esittämisen parantamiseksi.

5. Yhteiskunnallinen markkinointisuuntautuneisuus

Yhteiskunnallinen markkinointisuuntautuneisuus on uusin lähestymistapa liiketoiminnan suuntautumisessa. Siinä mennään pidemmälle kuin vain asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen ja keskitytään liiketoiminnan tavoitteiden sovittamiseen yhteen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja pitkän aikavälin kestävyyden kanssa. Tässä lähestymistavassa korostetaan eettisiä ja sosiaalisesti vastuullisia käytäntöjä.

*Miten se toimii?*Yhteiskunnallisen markkinointisuuntautuneisuuden omaksunut yritys ottaa huomioon toimintansa laajemmat vaikutukset yhteiskuntaan. Seuraavassa on joitakin tämän lähestymistavan keskeisiä näkökohtia:

 1. Yhteiskuntavastuu (CSR): – Yhteiskunnallista markkinointisuuntautuneisuutta harjoittavat yritykset osallistuvat aktiivisesti yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin aloitteisiin. – Ne edistävät yhteiskuntaa esimerkiksi hyväntekeväisyystoiminnan, ympäristönsuojelun ja yhteisön kehittämisen kaltaisilla toimilla.

 2. Ympäristön kestävä kehitys:– Tällaiset yritykset priorisoivat kestäviä käytäntöjä minimoidakseen ympäristöjalanjälkensä. – Ne voivat ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä, vähentää jätettä tai edistää uusiutuvia energialähteitä.

 3. Eettiset normit: – Ne noudattavat korkeita eettisiä normeja kaikessa toiminnassaan. – Tähän kuuluu työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu, avoimuus ja rehellisyys liiketoimintakäytännöissä.

 4. Kuluttajakoulutus: – Yhteiskunnalliseen markkinointiin suuntautuneet yritykset tiedottavat ja valistavat kuluttajia tuotteidensa tai palveluidensa sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. – Ne edistävät vastuullista kulutusta ja tarjoavat asiaankuuluvaa tietoa, joka auttaa asiakkaita tekemään tietoon perustuvia valintoja.

Ottamalla käyttöön yhteiskunnallisen markkinointisuuntautuneisuuden yritykset voivat paitsi tuottaa voittoa myös luoda myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Tämä lähestymistapa voi rakentaa luottamusta, parantaa tuotemerkin mainetta ja houkutella sosiaalisesti valveutuneita asiakkaita.

Ota nämä periaatteet huomioon arvioidessasi, sopiiko yhteiskunnallinen markkinointisuuntautuminen yhteen liiketoimintasi tavoitteiden ja niiden arvojen kanssa, joita haluat edistää. Huomautus: On ratkaisevan tärkeää, että yhteiskunnallisen markkinointisuuntautuneisuuden toteuttamisessa sitoudutaan aidosti vaikuttamaan asioihin sen sijaan, että omaksutaan ”viherpesustrategia” pelkästään markkinointitarkoituksessa.

Yhteiskunnallisen markkinointisuuntautumisen keskeiset elementit:

 • Etiikka: Eettisten näkökohtien huomioon ottaminen liiketoimintapäätöksiä tehtäessä ja markkinointikäytäntöjä harjoitettaessa.

 • Kestävyys: Keskittyminen pitkän aikavälin kestävyyteen minimoimalla kielteiset ympäristövaikutukset ja edistämällä vastuullista resurssien hallintaa.

 • Sosiaalinen vastuu: Sosiaalisten kysymysten tunnustaminen ja niihin puuttuminen tukemalla yhteisön kehitystä, ihmisoikeuksia ja hyväntekeväisyysaloitteita.

 • Transparenssi: Avoin ja läpinäkyvä viestintä sidosryhmien kanssa sekä tarkkojen tietojen antaminen tuotteista, prosesseista ja sosiaalisista aloitteista.

Ottamalla käyttöön yhteiskunnallisen markkinointisuuntautuneisuuden yritykset voivat parantaa mainettaan, rakentaa vahvempia suhteita asiakkaisiin ja luoda myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tässä lähestymistavassa tunnustetaan, että yrityksen menestys on sidoksissa koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

Johtopäätös

Tuotantosuuntautuneisuus

 • Tässä lähestymistavassa keskitytään tuotannon tehokkuuden maksimointiin ja kustannusten vähentämiseen.

 • Siihen kuuluu prosessien virtaviivaistaminen ja mittakaavaetujen hyödyntäminen tavaroiden tuottamiseksi tai palvelujen tarjoamiseksi halvemmalla.

 • Keskittymällä tuotantoon yritykset pyrkivät vastaamaan asiakkaiden kysyntään ja saavuttamaan kustannusetuja.

Tuotesuuntautuneisuus

 • Tuotekeskeisessä markkinoinnissa korostetaan tuotteen tai palvelun laatua ja suorituskykyä.

 • Yritykset pyrkivät kehittämään ylivoimaisia tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoavat ainutlaatuisia ominaisuuksia.

 • Markkinointiponnisteluissa keskitytään korostamaan tuotteen etuja ja erottamaan se kilpailijoista.

 • *Esimerkki: Tuotekeskeisen lähestymistavan omaksuneet yritykset panostavat tutkimukseen ja kehitykseen parantaakseen jatkuvasti tarjontaansa.

 • *.

Myyntiorientaatio

 • Myyntiorientoituneet yritykset asettavat etusijalle aggressiiviset myyntitaktiikat ja myyntitavoitteiden saavuttamisen.

 • Painopiste on asiakkaiden vakuuttamisessa tuotteiden tai palveluiden ostamiseen suostuttelevien tekniikoiden avulla.

 • Myyntiedustajilla on usein merkittävä rooli tässä lähestymistavassa, ja he käyttävät erilaisia myyntistrategioita.

 • *Esimerkki: Myyntipainotteiset yritykset voivat tarjota alennuksia, kannustimia tai määräaikaisia kampanjoita myynnin lisäämiseksi.

*.

Markkinasuuntautuneisuus

 • Markkinasuuntautuneisuus keskittyy asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden tyydyttämiseen laajan markkinatutkimuksen avulla.

 • Yritykset keräävät tietoa asiakkaista, tunnistavat markkinasuuntauksia ja mukauttavat strategioitaan niiden mukaisesti.

 • Tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden mieltymyksiä ja tarjota räätälöityjä tuotteita tai palveluja.

  • Esimerkki: Markkinasuuntautuneet yritykset tekevät säännöllistä markkinatutkimusta pysyäkseen ajan tasalla asiakkaiden muuttuvista vaatimuksista.

Yhteiskunnallinen markkinointisuuntautuneisuus

 • Yhteiskunnallisessa markkinointisuuntautuneisuudessa liiketoiminnan tavoitteet sovitetaan yhteen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja pitkän aikavälin kestävyyden kanssa.

 • Yritykset pyrkivät käsittelemään yhteiskunnallisia ja ympäristökysymyksiä tuotteidensa tai yrityskäytäntöjensä avulla.

 • Kestävyys, eettisyys ja yhteiskunnallinen vaikutus otetaan huomioon päätöksenteossa.

  • Esimerkki: Yhteiskunnallisesti suuntautuneet yritykset voivat investoida ympäristöystävällisiin käytäntöihin tai lahjoittaa osan voitoistaan yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

*.

Mikä lähestymistapa sopii parhaiten yrityksellesi?

Kun haluat määrittää yrityksellesi sopivimman liiketoimintasuuntautumisen lähestymistavan, ota huomioon seuraavat tekijät:

 1. Tunnista yrityksesi vahvuudet:
 • Analysoi ydinosaamisesi ja ainutlaatuinen myyntiehdotuksesi.
 • Arvioi resurssisi, kyvykkyytesi ja kilpailuetusi.
 1. Ymmärrä kohdemarkkinasi:
 1. Harkitse liiketoimintasi tavoitteita:
 • Määrittele lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteesi.
 • Kohdista tavoitteesi yrityksesi missioon ja visioon.
 • Määrittele, keskitytkö ensisijaisesti myyntiin, kasvuun, asiakastyytyväisyyteen vai yhteiskunnalliseen vaikutukseen.
 1. Pohdi markkinoiden dynamiikkaa:
 • Arvioi kilpailutilanne toimialallasi.
 • Ota huomioon markkinasuuntaukset, teknologian kehitys ja ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat liiketoimintaasi.
 • Määritä, ovatko asiakkaasi enemmän tuotekeskeisiä, hinta- vai arvokeskeisiä.
 1. Hae asiantuntijoiden neuvoja:
 • Ota yhteyttä yritysneuvojiin, markkinoinnin ammattilaisiin tai alan asiantuntijoihin.
 • Hanki näkemyksiä toimialasi menestyneiltä yrityksiltä. – Osallistu työpajoihin, webinaareihin tai konferensseihin, jotka liittyvät liiketoiminnan suuntaamiseen.

Analysoimalla huolellisesti näitä tekijöitä voit tunnistaa, mikä liiketoimintasuuntautuneisuuden lähestymistapa vastaa parhaiten yrityksesi tavoitteita, resursseja ja kohdemarkkinoita.

Muista, että on tärkeää mukauttaa ja kehittää liiketoimintasuuntautumista yrityksen kasvaessa ja markkinaolosuhteiden muuttuessa. Arvioi ja mukauta strategiaasi säännöllisesti, jotta pysyt kilpailukykyisenä ja voit vastata asiakkaiden odotuksiin.