Sulautuminen

Jatkuvasti kehittyvässä yritysmaailmassa organisaatiot tutkivat usein erilaisia strategioita kasvaakseen, laajentuakseen tai virtaviivaistaakseen toimintaansa. Yksi tällainen strategia on sulautuminen. Tässä artikkelissa perehdytään sulautumisen käsitteeseen, sen toimintaan, sen etuihin ja haittoihin sekä annetaan käytännön esimerkkejä. Lisäksi tehdään ero sulautumisen ja yritysoston välillä, selvitetään sulautumisen tavoitteita, tutkitaan sulautumisen kirjanpitomenetelmiä ja käsitellään sulautumisvarausten merkitystä kirjanpidossa.

Mitä sulautuminen tarkoittaa?

Sulautumisella tarkoitetaan pohjimmiltaan kahden tai useamman yksikön sulautumista tai yhdistymistä yhdeksi, yhtenäiseksi organisaatioksi. Tähän prosessiin liittyy yleensä varojen, velkojen ja muiden resurssien siirtäminen sulautuvista yhteisöistä uuteen perustettavaan yhteisöön. Sulautumisia voi tapahtua useista eri syistä, kuten mittakaavaetujen saavuttamiseksi, markkina-alueen laajentamiseksi, kilpailun vähentämiseksi tai resurssien yhdistämiseksi.

Tärkeimmät asiat

 • Sulautumiseen liittyy useiden yksiköiden sulautuminen yhdeksi yksiköksi.
 • Se voi johtaa etuihin, kuten mittakaavaetuihin ja lisääntyneeseen läsnäoloon markkinoilla.
 • Hyödyt ja haitat on harkittava huolellisesti ennen sulautumisen toteuttamista.

Miten sulautuminen toimii

Sulautumiset voivat tapahtua eri muodoissa, kuten sulautumisissa, konsolidoinneissa ja yritysostoissa. Se, miten sulautuminen toimii, riippuu asianomaisten yritysten oikeudellisista, taloudellisista ja toiminnallisista rakenteista. Sulautumisprosessin yleisiä vaiheita ovat:

 1. Suunnittelu: Yhdistymisen tavoitteiden ja mahdollisten hyötyjen määrittäminen, due diligence -tarkastuksen tekeminen ja sulautuvien yksiköiden yhteensopivuuden arviointi.

 2. Esitysneuvottelut: Sopimusten ja ehtojen laatiminen, mukaan lukien osakkeiden vaihtosuhde, osakkeenomistajille maksettava vastike ja uuden yksikön hallintorakenne.

 3. Hyväksyntä: Tarvittaessa viranomaishyväksyntöjen hankkiminen ja osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien suostumuksen varmistaminen.

 4. Toteutus: Sulautumisen toteuttaminen siirtämällä varat, velat, sopimukset ja työntekijät uuteen yksikköön.

 5. Sulautumisen jälkeinen toiminta: Toimintojen, järjestelmien ja kulttuurien integrointi sekä synergioiden toteuttaminen sulautumisen hyötyjen maksimoimiseksi.

Sulautuminen vs. yrityskauppa

Sulautuminen ja yritysosto ovat eri strategioita:

 • Amalgaatio: Kahden tai useamman yksikön sulautuminen uuden, yhdistetyn organisaation luomiseksi, jolla on yhteinen omistus ja määräysvalta.

 • Yrityskauppa: Yksi yksikkö (ostaja) ostaa toisen yksikön (kohde) ja säilyttää yleensä erilliset oikeudelliset identiteetit.

Mikä on sulautumisen tavoite?

Sulautumisen ensisijaisia tavoitteita ovat synergian saavuttaminen, markkinaosuuden lisääminen, omistaja-arvon kasvattaminen ja toiminnan tehokkuuden parantaminen. Näihin tavoitteisiin pyritään luomaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus, joka voi menestyä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Mitkä ovat sulautumisen kirjanpitomenetelmät?

Sulautumisten kirjanpitokäsittelyssä on kaksi päämenetelmää: intressien yhdistämismenetelmä ja ostomenetelmä. Valinta näiden menetelmien välillä riippuu kirjanpitostandardeista ja sulautumisen erityisolosuhteista.

 1. Sidosryhmäytymismenetelmä: Tässä menetelmässä sulautuvat yhteisöt yhdistävät varansa, velkansa ja oman pääomansa ikään kuin ne olisivat aina olleet yksi ainoa yhteisö. Tätä menetelmää käytetään silloin, kun tietyt kriteerit, kuten yhteinen omistus ennen sulautumista, täyttyvät.
 2. Ostomenetelmä: Ostomenetelmässä sulautuminen kirjataan hankintana. Hankkijaosapuoli kirjaa hankittujen varojen ja velkojen käyvän arvon, mistä saattaa syntyä liikearvoa. Tätä menetelmää käytetään usein silloin, kun intressien yhdistämismenetelmän kriteerit eivät täyty.

Mikä on sulautumisvara kirjanpidossa?

Sulautumisvaraus on kirjanpidollinen kirjaus, jota käytetään kuvastamaan hankkijaosapuolen sulautumisessa maksaman vastikkeen ja hankitun nettovarallisuuden välistä erotusta. Tämä rahasto luodaan kirjanpitoon, jossa otetaan huomioon hankitun nettovarallisuuden käypää arvoa suurempi maksettu vastike. Se esitetään tilinpäätöksessä, ja sitä voidaan käyttää tulevien tappioiden kattamiseen tai muihin tilinpäätösstandardien sallimiin tarkoituksiin.

Yhteenveto

Sulautumiset ovat strategisia toimia, jotka voivat johtaa kasvuun, tehokkuuteen ja kilpailukykyyn yritysmaailmassa. Ne edellyttävät kuitenkin huolellista suunnittelua, toteutusta ja mahdollisten hyötyjen ja riskien harkintaa. Ymmärtämällä sulautumien perusteet, niiden tavoitteet, kirjanpitomenetelmät ja ne vivahteet, jotka erottavat ne yrityskaupoista, organisaatiot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tämän yrityskehityspolun käyttämisestä.