Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen – Parhaat käytännöt ja case-esimerkki

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen on käsitteenä olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Toimitusketju käsittää kaikki vaiheet ja prosessit, jotka tuote matkaa raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen ja lopulta asiakkaalle toimittamiseen. Toimivat ja tehokkaat toimitusketjut ovat yritystoiminnan kannalta elintärkeitä, sillä ne mahdollistavat tuotteiden toimituksen oikeaan aikaan, oikeille asiakkaille ja oikealla laadulla. Mutta miten toimitusketjun suorituskykyä voidaan mitata ja arvioida?

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen tavoitteet

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisella on useita tärkeitä tavoitteita, jotka auttavat yritystä arvioimaan toimitusketjun tehokkuutta ja suorituskykyä. Nämä tavoitteet auttavat yritystä ymmärtämään, miten toimitusketju toimii ja tarjoavat mahdollisuuden tehdä parannuksia ja optimointia. Tässä osiossa käsitellään toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen keskeisiä tavoitteita ja kerrataan parhaita käytäntöjä mittauksen toteuttamiseen.

Tärkeimmät tavoitteet

Yksi toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen tärkeimmistä tavoitteista on tunnistaa mahdolliset ongelmat ja pullonkaulat toimitusketjussa. Mittaukset auttavat paikantamaan ne vaiheet ja prosessit, joissa ongelmia esiintyy ja joista johtuvat mahdolliset viiveet tai virheet toimituksissa. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden tehdä tarvittavia muutoksia ja korjauksia, jotta toimitusketjun suorituskyky paranee ja tehokkuus lisääntyy.

Toinen tärkeä tavoite on arvioida toimitusketjun tehokkuutta ja suoriutumista eri mittareiden avulla. Mittausten avulla voidaan seurata toimitusketjun suorituskyvyn kehittymistä ajan myötä ja verrata sitä asetettuihin tavoitteisiin. Tämä auttaa yritystä mittaamaan, kuinka hyvin toimitusketju toimii ja missä asioissa onnistutaan tai missä on vielä kehitettävää.

Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen

Mittauksia tehdessä on tärkeää hyödyntää parhaita käytäntöjä ja standardeja toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa. Näiden käytäntöjen avulla varmistetaan, että mittaukset ovat kattavia, luotettavia ja vertailukelpoisia. Hyödyntämällä standardeja ja parhaita käytäntöjä yritys voi varmistaa, että mittaukset ovat oikein suunniteltuja ja toteutettuja, mikä auttaa saamaan luotettavaa tietoa toimitusketjun suorituskyvystä.

Mahdollisten ongelmien ja pullonkaulojen tunnistaminen

Toimitusketjun mittauksia hyödyntämällä voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmat ja pullonkaulat toimitusketjussa. Näitä voivat olla esimerkiksi viivästyneet toimitukset, varastovajeet, laatupoikkeamat tai muut poikkeamat suunnitellusta toimitusketjusta. Tunnistamalla nämä ongelmat ajoissa, yritys voi tehdä tarvittavia korjauksia ja parannuksia toimitusketjuun, mikä auttaa välttämään viiveitä ja virheitä tulevaisuudessa.

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen tavoitteet ovat siis keskeisiä yrityksille, jotka haluavat optimoida toimitusketjunsa tehokkuutta ja suorituskykyä. Mittaukset auttavat tunnistamaan ongelmia, kehittämään parhaita käytäntöjä ja tekemään tarvittavia muutoksia. Tämä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä, vähentää kustannuksia ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.

KPI:n (Key Performance Indicator) merkitys ja määrittely

KPI:t eli Key Performance Indicatorit ovat keskeisiä mittareita, joiden avulla voidaan arvioida toimitusketjun suorituskykyä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. KPI-mittarit auttavat yritystä mittaamaan, seuraamaan ja arvioimaan toimitusketjun eri osa-alueiden tehokkuutta ja suoriutumista. Ne ovat konkreettisia lukuja tai suhteellisia tunnuslukuja, jotka osoittavat toimitusketjun suorituskyvyn tason.

Tärkeimmät mittarit toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen on olemassa useita erilaisia mittareita, jotka auttavat yritystä arvioimaan ja seuraamaan toimitusketjun tehokkuutta. Tärkeimmät mittarit liittyvät usein toimitusaikoihin, varastotasoihin, toimitusten täsmällisyyteen sekä kustannuksiin. Seuraavassa esitellään muutamia yleisesti käytettyjä mittareita:

 • Toimitusaika: Mittaa aikaa, joka kuluu tilauksen vastaanottamisesta sen toimitukseen asiakkaalle. Lyhyempi toimitusaika voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.
 • Täsmällisyys: Mittaa toimitusten täsmällisyyttä suhteessa sovittuun aikatauluun. Korkea täsmällisyys vähentää viivästyksiä ja mahdollisia lisäkustannuksia.
 • Varastotasot: Mittaa varastossa olevien tuotteiden määrää suhteessa myyntiennusteisiin. Optimoitujen varastotasojen avulla voidaan välttää ylitarve tai puute varastoissa.
 • Täytäntöönpanotehokkuus: Mittaa tilausten täytäntöönpanon tehokkuutta, kuten tilausten käsittelyaikaa ja virheiden määrää. Parannettu täytäntöönpanotehokkuus voi vähentää viiveitä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 • Kuljetuskustannukset: Mittaa kuljetuksiin liittyviä kustannuksia suhteessa toimitusten määrään. Optimoitu kuljetuskustannusten hallinta voi johtaa kustannussäästöihin.

Esimerkkejä yleisesti käytetyistä mittareista

Jokaisen yrityksen toimitusketju on ainutlaatuinen ja vaatii mittareita, jotka sopivat sen tarpeisiin. Kuitenkin, on olemassa muutamia mittareita, jotka ovat yleisesti käytössä toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen. Tässä on joitakin esimerkkejä:

 • OTIF (On-time in-full): Tämä mittari mittaa toimitusten täsmällisyyttä ja täydellisyyttä. Se mittaa, kuinka monta toimitusta saadaan perille sovittuun aikaan ja täydellisenä ilman puutteita.
 • DIFOT (Delivery in-full on-time): Tämä mittari mittaa toimitusten täydellisyyttä ja täsmällisyyttä yhdessä. Se laskee, kuinka monta toimitusta täytetään ajoissa ja täydellisenä suhteessa kokonaistoimituksiin.
 • Cash-to-cash cycle time: Tämä mittari mittaa aikaa, joka kuluu rahavirran alkaessa toimittajalta ja päättyessä asiakkaalle. Se mittaa toimitusketjun koko kestoaikaa ja auttaa tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja viivästyksiä.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä mittareista, joita voi hyödyntää toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa. Tärkeintä on valita mittarit, jotka ovat relevantteja yrityksen tavoitteiden ja toimialan tarpeiden kannalta.

Tietolähteet ja datan analysointi

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa on tärkeää hyödyntää oikeita tietolähteitä, jotta saadaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimitusketjun eri osa-alueiden suorituskyvystä. Tässä osiossa tarkastelemme tärkeimpiä tietolähteitä toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen sekä datan analysointia ja tulosten tulkintaa.

Tärkeimmät tietolähteet toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa on tärkeää voida kerätä tietoa eri vaiheista ja toimijoilta. Tietolähteitä voi olla useita, ja niiden valinta riippuu yrityksen tarpeista ja resursseista. Tässä on joitakin tärkeimpiä tietolähteitä toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen:

 • ERP-järjestelmä: Yrityksen käyttämä ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) voi tarjota arvokasta tietoa toimitusketjun eri vaiheista ja prosesseista. ERP-järjestelmästä voidaan saada tietoa esimerkiksi tilausten käsittelyajasta, varastotasosta ja toimitusaikatauluista.
 • Logistiikkakumppanit: Yhteistyö logistiikkakumppanien kanssa on tärkeää, ja heiltä voidaan saada arvokasta tietoa toimitusten täsmällisyydestä, kuljetuskustannuksista ja varastotilanteesta. Logistiikkakumppanit voivat tarjota myös reaaliaikaista seurantatietoa lähetyksistä.
 • Asiakaspalautteet: Asiakkailta saatava palaute on erittäin arvokasta toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa. Asiakkailta voidaan saada tietoa esimerkiksi toimitusten täsmällisyydestä, tuotteiden kunnon ja laatutason sekä asiakastyytyväisyydestä.
 • Taloushallinnon raportit: Taloushallinnon raportit voivat tarjota tietoa toimitusketjun kustannuksista, varaston arvosta ja myynnistä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää suorituskyvyn mittaamisessa ja kustannusten optimoinnissa.

Datan analysointi ja tulosten tulkinta

Kun tietoa on kerätty eri tietolähteistä, se on analysoitava ja tulokset on tulkittava oikein. Datan analysoinnilla pyritään löytämään yhteyksiä ja mahdollisia parannuskohteita toimitusketjussa. Tulosten tulkinnassa keskitytään ymmärtämään, mitä kerätty data tarkoittaa ja miten se voi vaikuttaa toimitusketjun suorituskykyyn.

On tärkeää huomioida, että datan analysoinnissa on hyödyllistä käyttää nykyaikaisia työkaluja ja teknologioita, jotka helpottavat datan käsittelyä ja visualisointia. Esimerkiksi automatisoitu raportointi ja dashboardit voivat auttaa havainnollistamaan suorituskyvyn tasoja ja helpottamaan päätöksentekoa. Lisäksi tekoäly ja koneoppiminen voivat tarjota syvällisempää analyysia ja ennustemalleja toimitusketjun suorituskyvyn parantamiseksi.

Datan analysointi ja tulosten tulkinta on jatkuvaa prosessia, ja tulosten perusteella voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä ja toimenpiteitä toimitusketjun suorituskyvyn parantamiseksi.


Yllä kävimme läpi tärkeimmät tietolähteet toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen ja datan analysoinnin merkityksen. On tärkeää valita oikeat tietolähteet ja hyödyntää nykyaikaisia työkaluja datan analysointiin ja tulosten tulkintaan. Näiden avulla yritys voi saada arvokasta tietoa toimitusketjun tehokkuudesta ja parantaa suorituskykyään jatkuvasti.

Case study: Onnistunut toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen

Tässä osiossa tutustumme esimerkkiin yrityksestä, jossa onnistuttiin mittaamaan ja parantamaan toimitusketjun suorituskykyä. Tarkastelemme myös niitä tekijöitä, jotka johtivat onnistuneeseen suorituskyvyn parantamiseen sekä saavutettuja tuloksia ja niiden vaikutusta yrityksen toimintaan.

Yritys X, joka toimii logistiikan alalla, oli kohdannut haasteita toimitusketjussaan, kuten viivästyneitä toimituksia, korkeita kustannuksia ja tehottomia prosesseja. Yritys päätti tarttua haasteisiin ja ryhtyi mittaamaan toimitusketjun suorituskykyä tarkemmin.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka johtivat onnistuneeseen suorituskyvyn parantamiseen, oli selkeiden ja mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen. Yritys määritteli selkeät KPI:t (Key Performance Indicators) liittyen toimitusaikoihin, varastotilanteeseen ja kustannuksiin. Näiden KPI:den avulla voitiin seurata toimitusketjun suorituskykyä ja tunnistaa mahdolliset pullonkaulat ja ongelmat.

Toinen tärkeä tekijä oli oikeiden tietolähteiden hyödyntäminen. Yritys integroi ERP-järjestelmänsä ja logistiikkakumppaneidensa järjestelmät, jotta saatiin reaaliaikaista tietoa toimitusten etenemisestä ja varastotilanteesta. Asiakaspalautteita ja taloushallinnon raportteja käytettiin myös osana datan keräämistä ja analysointia.

Datan analysointi oli keskeisessä roolissa suorituskyvyn parantamisessa. Yritys hyödynsi datan analysointiin sopivia työkaluja ja tekniikoita, kuten automatisoitua raportointia ja datavisualisointia. Analyysin tulosten perusteella tunnistettiin tehottomia prosesseja ja löydettiin keinoja parantaa toimitusketjun suorituskykyä.

Kaikkien näiden toimenpiteiden ansiosta yritys sai aikaan merkittäviä tuloksia. Toimitusaikojen pidentymiset vähenivät huomattavasti ja varastotasot saatiin optimoitua. Samalla kustannukset alenivat ja tehottomia prosesseja tehostettiin. Näiden parannusten myötä yritys pystyi tarjoamaan asiakkailleen parempaa palvelua ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä.

Onnistunut toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen vaikutti positiivisesti yrityksen toimintaan yleisesti. Huomattavasti lyhentyneet toimitusajat ja alentuneet kustannukset paransivat yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Lisäksi tarkempi datan analysointi auttoi yritystä tekemään parempia päätöksiä ja suuntaamaan resursseja oikein.


Yllä esitelty case study tarjoaa konkreettisen esimerkin siitä, miten toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen voi johtaa merkittäviin parannuksiin ja tuloksiin.

Selkeiden tavoitteiden asettaminen, oikeiden tietolähteiden hyödyntäminen ja datan analysointi olivat avainasemassa onnistumisessa. Tämä esimerkki osoittaa, että toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen voi olla tärkeä strateginen toimenpide yrityksen kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Parhaat käytännöt toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen on tärkeää, mutta miten on mahdollista varmistaa, että mittaukset ovat tehokkaita ja tuottavat hyödyllistä tietoa? Tässä osiossa esittelemme parhaita käytäntöjä toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen ja annamme suosituksia.

Ensinnäkin, on tärkeää määrittää selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Tämä auttaa yritystä keskittymään tärkeimpiin osa-alueisiin ja antaa mittauksille merkityksen. Esimerkiksi, toimitusaikojen lyhentäminen tai varastonkääntöajan parantaminen voivat olla konkreettisia tavoitteita, joita voidaan seurata.

Toiseksi, valitse sopivat mittarit ja KPI:t (Key Performance Indicators), jotka heijastavat toimitusketjun suorituskyvyn merkityksellisiä osa-alueita. Esimerkkejä mittareista voivat olla toimitusvarmuusprosentti, varaston kiertoaika tai toimituskustannukset. Mittarit tulee valita huolellisesti ja ne tulee olla selkeästi yhteydessä yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Kolmanneksi, hyödynnä oikeita tietolähteitä ja kerää relevanttia dataa. Datan tulisi olla luotettavaa ja tarpeeksi yksityiskohtaista, jotta siitä saa hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi. Tietolähteinä voi olla esimerkiksi ERP-järjestelmä, toimittajien ja asiakkaiden antamat tiedot sekä logistiikkaan liittyvät raportit.

Datan analysointi on myös tärkeää toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa. Hyödynnä analytiikkatyökaluja, kuten dashboard-raportointia tai visualisointityökaluja, jotta saat selkeän ja ymmärrettävän kuvan datan merkityksestä. Tämä auttaa tunnistamaan ongelmakohtia ja mahdollisuuksia parantaa toimintaa.

Edelleen, jatkuva parantaminen on keskeistä toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa. Mittaukset tulee tehdä säännöllisesti ja systemaattisesti, jotta voidaan havaita trendit ja kehityksen mahdollisuudet. Tämän pohjalta voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia toimintatapoihin. Jatkuva parantaminen mahdollistaa yrityksen pysymisen kilpailukykyisenä ja kehittyvänä toimijana markkinoilla.

On kuitenkin tärkeää tunnistaa, että toimitusketjun suorituskyvyn mittaamiseen liittyy myös haasteita. Väärin valitut mittarit tai puutteellinen data voivat johtaa virheelliseen tulkintaan ja tehottomiin toimenpiteisiin. Siksi on tärkeää arvioida hyödyt ja haasteet huolellisesti ja tehdä tarvittavat muutokset ja korjaukset matkan varrella.

Kokonaisuutena parhaiden käytäntöjen noudattaminen toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa on avain menestykseen. Selkeät tavoitteet, oikeat mittarit ja tietolähteet, tarkka analysointi ja jatkuva parantaminen ovat keskeisiä tekijöitä. Noudattamalla näitä käytäntöjä yritys voi saavuttaa parempia tuloksia ja pysyä kilpailukykyisenä toimijana.

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen on jatkuvaa työtä, mutta sen avulla yritys voi saavuttaa parempia tuloksia, tehokkaampaa toimintaa ja pysyä kilpailukykyisenä markkinoilla.