Yhteisen kokoinen tuloslaskelma

Yhteisen kokoinen tuloslaskelma on taloudellinen raportti, joka esittää yrityksen tuloja ja menoja sekä voitto-/tappiotilin. Se antaa yleiskuvan siitä, miten yritys on tehnyt liiketoimintansa ajanjakson aikana. Tuloslaskelma sisältää myös informaatiota varojen ja velkojen maksamiseksi.

Mitä tuloslaskelma mittaa ja mitä se ei mittää?

Tuloslaskelma mittaa yrityksen tuloksen eli voiton tai tappion. Se kertoo, kuinka paljon yritys on tuottanut tai menettänyt rahaa toimintansa aikana. Tuloslaskelma ei kuitenkaan kerro, miten yritys on saavuttanut tuloksensa. Se ei myöskään kerro, miten yrityksen varat ja velat ovat muuttuneet toimintansa aikana.

Tuloslaskelma koostuu erilaisista tulolähteistä ja menoista. Tulolähteet voivat olla esimerkiksi myyntitulot, sijoitustuotot ja tuet. Menot voivat olla esimerkiksi palkat, vuokrat ja ostot. Tuloslaskelmasta voidaan laskea yrityksen nettotulos eli voitto tai tappio.

Esimerkiksi jos yrityksellä on myyntituloja 10 000 euroa ja menoja 8 000 euroa, sen tuloslaskelma näyttäisi seuraavalta:

Myyntitulot: 10 000 €

Menot: 8 000 €

Nettotulos: 2 000 €

Onko tuloslaskelma sama kuin tilinpäätös?

Ei, tuloslaskelma ja tilinpäätös eivät ole sama asia. Tilinpäätös on laajempi ja kattaa useita eri raportteja, kuten tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman. Tuloslaskelma on yksi näistä raporteista ja se kuvaa yrityksen tuloksen. Se sisältää tulot, kulut ja verot, jotka on laskettu yrityksen toiminnan aikana.

Tuloslaskelma esittää yrityksen tuloksen, joka on saatu vähentämällä kaikki kulut ja verot tulojen joukosta. Esimerkiksi, jos yrityksellä on 10 000 dollarin tulot ja 5 000 dollarin kulut ja verot, tuloslaskelma näyttäisi 8 000 dollarin voiton.

Tilinpäätös puolestaan ​​sisältää kaikki yrityksen taloudelliset tiedot, mukaan lukien tuloslaskelman. Tilinpäätös sisältää myös taseen, joka esittää yrityksen varat ja velat sekä rahavirtalaskelman, joka esittää yrityksen rahavirran ajanjakson aikana. Tilinpäätös antaa kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttaa paremmin arvioimaan sen menestystä.

Onko tilikauden tulos sama kuin voitto?

Ei, tilikauden tulos ei ole sama kuin voitto. Tilikauden tulos on yrityksen tuloja ja menoja koko tilikauden ajan. Voitto taas on yrityksen tulojen ja menojen erotus.

Tilikauden tulos voi olla positiivinen, negatiivinen tai nolla. Jos yrityksen tulot ovat suuremmat kuin menot, tilikauden tulos on positiivinen ja se on voitto. Jos menot ovat suuremmat kuin tulot, tilikauden tulos on negatiivinen ja se on tappio. Jos tulot ja menot ovat samat, tilikauden tulos on nolla.

Esimerkki: Yritys X:n tilikauden tulos on 10 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulot olivat 10 000 euroa suuremmat kuin sen menot. Tämä on voitto ja se näkyy yrityksen taseessa olevana voittona.

Mitä tase ei mittää?

Tase ei mittaa yrityksen arvoa tai menestystä. Se ei myöskään kerro, kuinka hyvin yritys on hallinnut liiketoimintaansa tai kuinka hyvin se on suoriutunut markkinoilla. Tase ei myöskään anna tietoa yrityksen tuotannon laadusta, tuotteiden suosiosta tai asiakastyytyväisyydestä.

Tase on taloudellinen raportti, joka kuvaa yrityksen varallisuuden ja velan määrän sekä omaisuuden ja velkojen arvon. Se sisältää myös yrityksen tulot ja menot. Tase ei kuitenkaan anna tietoa siitä, miten yritys on saavuttanut nykyisen tilansa. Esimerkiksi se ei kerro, kuinka paljon rahaa yritys on sijoittanut markkinointiin, tuotekehitykseen tai muihin toimintoihin. Lisäksi se ei anna tietoa siitä, kuinka hyvin yritys on hallinnut omaisuuttaan ja velkojaan.