Mikä on vekseli?

Vekseli on kirjallinen lupaus maksaa takaisin tietty summa rahaa lainan tai rahoituksen vastineeksi. Se toimii sitovana sopimuksena velalliselle ja velkojalle. Vekseli sisältää kaikki asiaan liittyvät ehdot, kuten lainattu summa, korkotaso, erääntymispäivä, maksuaikataulu ja liikkeeseenlaskijan allekirjoitus. Vekseli voi olla sitova rahoituslaitoksen tai yksityishenkilön/yhtiön välillä, ja se voi olla vakuudellinen tai vakuudeton.

Vekseli on eräänlainen velkakirja, joka voi toimia vaihtoehtoisena maksuvälineenä. Sitä käytetään yleisesti erilaisissa rahoitustilanteissa, kuten lainoissa, kiinnityksissä ja yritysrahoituksessa. Vekselin takaisinmaksu voidaan suorittaa eri rakenteiden avulla, kuten erissä, kertasuorituksena, määräämättömän ajan suorituksena tai pyydettäessä.

Vekseliin liittyvä keskeinen käsite on lupaus, joka sitoo liikkeeseenlaskijan maksamaan velan takaisin sovitun ajan ja ehdoilla. Vekseli voi olla myös siirrettävä, mikä tarkoittaa, että velkoja voi luovuttaa velan toiselle osapuolelle. Tämä tekee vekselistä joustavan instrumentin rahoituksen järjestämiseen.

Vekselit ovat säänneltyjä laeilla ja määräyksillä, mikä takaa niiden pätevyyden ja oikeudellisen tunnustamisen. On tärkeää ymmärtää vekselien käyttöön liittyvät säännöt ja velvollisuudet sekä velkojana että velallisena, jotta kaikki osapuolet voivat hyötyä vekselin käytöstä tehokkaasti ja luotettavasti.

Lyhyesti sanottuna, vekseli on sitova sopimus, joka lupaa maksaa takaisin tietyn summan rahaa sovitun ajan ja ehtojen mukaisesti. Se voi toimia vaihtoehtoisena maksuvälineenä erilaisissa rahoitustilanteissa ja sen käyttöä säädellään laeilla ja määräyksillä.

Miten vekselit toimivat?

Vekselit ovat vahvasti sidoksissa velkojan ja velallisen väliseen suhteeseen. Ne toimivat välineenä, jolla sitoudutaan maksamaan takaisin lainattu summa rahaa. Tässä on yleiskatsaus siitä, miten vekselit toimivat:

 1. Liikkeeseenlasku: Vekselin ensimmäinen vaihe on sen liikkeeseenlasku. Liikkeeseenlaskija, eli velallinen, laatii vekselin ja allekirjoittaa sen. Vekseliin merkitään lainattu summa, erääntymispäivä, korkotaso ja muut ehdot.
 2. Luovutus: Vekseli voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, joka haluaa saada rahansa etukäteen. Tämä voi olla esimerkiksi rahoituslaitos tai sijoittaja. Luovutuksella velkoja siirtyy uudelle omistajalle, joka tästä lähtien periikin lainan takaisinmaksun.
 3. Takaisinmaksu: Erääntymispäivän koittaessa velallinen on velvollinen maksamaan lainatun summan takaisin luotonsaajalle. Lainan takaisinmaksussa voi olla erilaisia rakenteita, kuten eräpäiväkohtaiset maksut tai sovitut lyhennyserät. Velallisen on ehdottoman tärkeää noudattaa lainaehtoja ja takaisinmaksuaikataulua, jotta vältetään lisäongelmat tai sanktiot.
 4. Velan perintä: Jos velallinen ei maksa vekseliä sovitusti takaisin, velkojalla on oikeus ryhtyä velan perintään. Tämä voi tarkoittaa oikeudellisia toimenpiteitä velallista vastaan. Vekseli antaa velkojalle vahvan perustan vaatia velan maksua, mikä usein helpottaa perinnän prosessia.

On tärkeää huomioida, että vekselit ovat usein säänneltyjä ja lainmukaisia asiakirjoja. Vastuulliset velalliset varmistavat, että he ymmärtävät kaikki vekselin ehdot ja velvollisuudet ennen sen allekirjoittamista. Velkojina on myös tärkeää olla tietoisia vekselin käyttöön liittyvistä oikeudellisista näkökohdista ja velvoitteista.

Lyhyesti sanottuna, vekselin toimintaperiaate perustuu velkojan ja velallisen väliseen sopimukseen, jossa velallinen sitoutuu maksamaan takaisin lainatun summan tietyn ajanjakson sisällä. Vekselin täytäntöönpano edellyttää ehtojen noudattamista sekä tarkkaa rahojen takaisinmaksuaikataulua.

Vekselin sisältö

Vekseli on asiakirja, joka sisältää useita keskeisiä tietoja ja ehtoja. Näitä ovat:

 1. Maksun summa: Vekseli sisältää tiedon siitä, kuinka paljon rahaa on lainattu tai luvattu maksaa takaisin. Tämä summa on yksi tärkeimmistä vekselissä ilmoitetuista tiedoista.
 2. Korko: Vekselissä määritellään yleensä myös koron määrä ja korkoperiodit. Korko ilmaisee sen, kuinka paljon ylimääräistä tulee maksaa takaisin lainatusta summasta.
 3. Eräpäivä: Vekseli sisältää tarkan päivämäärän, jona koko lainattu summa tulee olla maksettuna takaisin. Tämä määräaika on tärkeä sekä velkojalle että velalliselle.
 4. Maksuaikataulu: Vekselissä voidaan myös määritellä, kuinka monta maksuerää lainattu summa ja siihen liittyvät korot tulee maksaa takaisin. Tämä auttaa velallista suunnittelemaan takaisinmaksunsa.
 5. Vekselin liikkeeseenlaskija: Asiakirjassa tulee olla tieto vekselin liikkeeseenlaskijasta, eli henkilöstä tai yrityksestä, joka on antanut vekselin.
 6. Allekirjoitukset: Vekselissä tulee olla sekä liikkeeseenlaskijan että velallisen allekirjoitukset. Allekirjoittamalla asiakirjan molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan vekseliin liittyviä ehtoja.

On tärkeää huomata, että vekselin sisältö voi vaihdella tapauksittain riippuen lainaajan ja lainansaajan välisistä sopimuksista. Asiakirjaa voidaan räätälöidä vastaamaan tarkasti lainansaajan tarpeita ja sopimaan tarkasti lainan ehtoihin. Vekselin yksityiskohdilla on suuri merkitys lainan sitovuuden ja oikeusvaikutuksen suhteen, joten tarkan sisällön määrittely on ensiarvoisen tärkeää.

Vekselin takaisinmaksu

Vekselin takaisinmaksu on olennainen osa vekselin prosessia. Takaisinmaksutapa voi vaihdella lainansaajan ja liikkeeseenlaskijan välisen sopimuksen mukaisesti. Tässä osiossa käymme läpi joitakin yleisiä vekselin takaisinmaksun tapoja:

 1. Erissä maksu: Tämä on yleinen takaisinmaksutapa, jossa lainanottaja maksaa vekselilainan takaisin useissa erissä. Erät voivat olla kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia tai määritellyn ajanjakson mukaisia. Tämä antaa lainanottajalle mahdollisuuden jakaa takaisinmaksutaakka pidemmälle ajalle ja helpottaa rahallista taakkaa.
 2. Kertasuoritus: Jotkut vekselit voidaan maksaa takaisin kertasuorituksena, eli koko lainasumma maksetaan takaisin yhdellä maksulla erääntymispäivänä. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos lainanottajalla on kyky maksaa takaisin koko summa kerralla.
 3. Määräämättömän ajan suoritus: Joissakin tilanteissa vekselin takaisinmaksu voidaan määritellä määräämättömäksi ajaksi. Tämä tarkoittaa, että velallinen voi maksaa takaisin vekselin silloin kun hänellä on siihen mahdollisuus. Tämä antaa joustavuutta takaisinmaksun suhteen, mutta on huomioitava, että vekseli pysyy voimassa, kunnes se oikeudellisesti maksetaan.
 4. Pyynnöstä suoritus: Tällaisessa takaisinmaksutavassa vekseli voidaan maksaa takaisin vasta, kun liikkeeseenlaskija, eli velkoja, pyytää sitä. Velallinen voi hoitaa muita maksuja ja velvoitteita, kunnes liikkeeseenlaskija päättää vaatia takaisinmaksua. Tämä voi antaa lisää joustoa takaisinmaksussa, mutta velallisen on aina oltava valmis vastaamaan takaisinmaksupyyntöön.

On tärkeää, että sekä velallinen että liikkeeseenlaskija sopivat takaisinmaksuehdoista selkeästi ja ymmärtävät vastuut ja velvoitteet. Tarkat takaisinmaksuehdot voidaan määritellä vekselissä ja ne voivat vaikuttaa korkoihin, takaisinmaksuperiodiin ja velallisen taloudelliseen tilanteeseen. Täytäntöönpanon säännöt määräytyvät lainkäyttöalueen ja lain soveltamisen perusteella, joten on tärkeää noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä takaisinmaksuprosessin aikana.

Vekseliartikkelin luonteen ja SEO:n kannalta on tärkeää käsitellä erilaisia vekselilajeja. Alla olevassa osiossa voit löytää SEO-ystävällisen suomenkielisen sisällön osion ”Vekselilajit” perusteella annetun suuntaviivan perusteella:

”Vekselilajit”

Vekselit ovat monipuolisia rahoitusvälineitä, joita voidaan käyttää erilaisiin tarpeisiin. Seuraavassa esittelemme muutamia yleisiä vekselilajeja:

 1. Yksinkertainen vekseli: Yksinkertainen vekseli on yksinkertainen ja suoraviivainen rahoitusväline, jossa lainanottaja sitoutuu maksamaan takaisin sovitun summan tiettynä erääntymispäivänä.
 2. Vakuudeton vekseli: Vakuudeton vekseli on vekseli, joka ei vaadi erillistä vakuutta. Tämä tarkoittaa, että velallinen vastaa vekselin takaisinmaksusta henkilökohtaisella takuullaan.
 3. Luottoluokituksen vekseli: Luottoluokituksen vekseli on vekseli, joka perustuu yksittäisen lainanottajan tai yrityksen luottoluokitukseen. Luottoluokitus voi vaikuttaa vekselin korkoon ja ehtoihin.
 4. Osakevakuudellinen vekseli: Osakevakuudellinen vekseli on vekseli, joka on vakuutettu osakeomistuksella. Tämä tarkoittaa, että vekseliin liittyy osakkeita vakuutena, mikä voi tarjota lisäturvaa liikkeeseenlaskijalle.
 5. Käänteinen vekseli: Käänteinen vekseli, tunnettu myös nimellä käänteinen asuntolaina, on vekseli, jossa kiinteistön omistaja saa maksusuorituksia lainanottajalta sovitun ajanjakson ajan. Tämä on eräänlainen vekseli, joka perustuu kiinteistön arvoon.
 6. Julkinen vekseli: Julkinen vekseli on vekseli, joka on liikkeeseen laskettu julkisten varojen tai julkisyhteisöjen toimesta. Tämä tarkoittaa, että liikkeeseenlaskija on valtio tai julkinen laitos.

Huomioitavaa on, että vekseleiden luokitukset ja nimikkeet voivat vaihdella eri maissa ja eri rahoituslaitosten välillä. On tärkeää tarkistaa ajantasaiset määräykset ja ehdot vekselin tyyppiin liittyen.

Sijoittaminen vekseleihin

Sijoittaminen vekseleihin tarjoaa mahdollisuuden ansaita tuottoa ja monipuolistaa sijoitussalkkua. Tässä osiossa käsittelemme tärkeitä näkökohtia ja harkittavia seikkoja vekseleihin sijoittamisessa.

 1. Riskeihin tutustuminen: Ennen vekseleihin sijoittamista on tärkeää ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee arvioida liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus, vekselin turvaaminen tai takaaminen sekä vekselin takaisinmaksukyky.
 2. Diversifiointi: Vekseleiden sijoittaminen voi olla yksi tapa monipuolistaa sijoitussalkkua. Sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituksiaan sijoittamalla erilaisiin vekseleihin eri liikkeeseenlaskijoilta ja aloilta. Tällä tavoin voidaan vähentää yksittäisiin vekseleihin liittyvää riskiä.
 3. Huolellinen tutkimustyö: Ennen vekseleihin sijoittamista on suositeltavaa tehdä perusteellista tutkimusta. Tämä tarkoittaa muun muassa liikkeeseenlaskijan taloudellisen tilanteen ja maineen arviointia sekä vekselin ehtojen ja takaisinmaksusuunnitelman tarkastelua.
 4. Rahoitusasiantuntijan neuvojen käyttäminen: Vekseleihin sijoittaminen voi olla monimutkaista, ja siksi on suositeltavaa hakea ammattilaisen neuvontaa. Rahoitusasiantuntija voi auttaa sijoittajaa ymmärtämään vekselisijoittamisen riskit ja mahdollisuudet sekä tekemään harkittuja päätöksiä.
 5. Markkinoiden seuraaminen: Vekselien markkinat voivat vaihdella, ja siksi on tärkeää seurata sijoitusympäristöä ja markkinatrendejä. Tietoisuus taloudellisesta tilanteesta, korkomuutoksista ja muista tekijöistä voi auttaa sijoittajaa tekemään järkeviä päätöksiä vekselisijoitusten suhteen.

On kuitenkin syytä muistaa, että vekselien sijoittaminen liittyy aina riskeihin. Sijoittajan tulee olla valmis sijoitukseen liittyviin taloudellisiin menetyksiin. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa harkita omaa riskinottohalukkuutta ja sijoitustavoitteita.

Vekseli / Mitä vekseli sisältää?

Vekseli on tarkasti laadittu dokumentti, joka sisältää useita oleellisia tietoja. Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä asioista, jotka vekseli sisältää:

 1. Liikkeeseenlaskija: Vekselissä ilmoitetaan selkeästi vekselin liikkeeseenlaskijan tiedot, kuten nimi, osoite ja tarvittaessa yritystunnus. Tämä osuus auttaa tunnistamaan vastuullisen henkilön tai organisaation vekselin takana.
 2. Saaja: Vekseliin kirjataan myös saajan tiedot. Saaja on henkilö tai organisaatio, jolle vekselin maksu suoritetaan eräpäivän koittaessa. Tämä varmistaa, että maksu kohdistetaan oikealle vastaanottajalle.
 3. Määrä ja valuutta: Vekselissä määritellään tarkasti lainattu summa sekä valittu valuutta, jossa velka maksetaan takaisin. Tämä mahdollistaa selkeän tiedon siitä, kuinka paljon rahaa on velkaa ja millä valuutalla maksu suoritetaan.
 4. Maksuehdot: Vekselissä määritellään maksutapa ja takaisinmaksuehdot. Tämä voi sisältää tiedot eräpäivästä, korkokannasta, mahdollisista sanktioista ja muista maksuun liittyvistä yksityiskohdista. Maksuehdot varmistavat, että kaikki osapuolet tietävät, miten lainattu summa tulee maksaa takaisin.
 5. Allekirjoitukset: Vekselissä vaaditaan liikkeeseenlaskijan ja saajan allekirjoitukset. Allekirjoitukset osoittavat sitoutumisen ja hyväksynnän vekselin ehtoihin. Tämä on tärkeää laillisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi.
 6. Päiväys: Vekseliin merkitään päivämäärä, jolloin se on kirjoitettu. Päiväys on tärkeä, koska se osoittaa, milloin velka on luotu ja koska takaisinmaksu on erääntynyt.

On tärkeää huomata, että eri vekselit voivat sisältää hieman erilaisia tietoja riippuen liikkeeseenlaskijasta, takaisinmaksuehdoista ja lainasopimuksen yksityiskohdista. Kuitenkin näiden perustietojen sisällyttäminen vekseliin takaa selkeyden ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät velan ehdot ja vastuut.

Esimerkki vekselistä

Voimme tutkia lähemmin, millaisia tietoja ja ehtoja vekseliin sisällytetään antamalla esimerkki vekselistä. Alla on malli, joka havainnollistaa, millaisia tietoja vekseliin voidaan sisällyttää:


VEKSELI

Yksityishenkilö luo tämän vekselin ja sitoutuu maksamaan summan 10 000 euroa viimeistään 1. tammikuuta 2024, ilman korkoja. Vekseli on vakuudeton.

Liikkeeseenlaskija: Niilo Esimerkkilainaaja
Sijainti: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki, Suomi

Saaja: Emma Esimerkkilainaaja
Sijainti: Esimerkkikatu 456, 00100 Helsinki, Suomi

Määrä: 10 000 euroa (EUR)

Maksuehdot: Maksu on suoritettava viimeistään 1. tammikuuta 2024 kokonaisuudessaan. Myöhästyneistä maksuista voidaan periä viivästyskorkoa.

Allekirjoitukset:
Liikkeeseenlaskija: ___
Saaja: ___

Päiväys: 1. tammikuuta 2021


Esimerkki vekselistä esittelee selkeästi liikkeeseenlaskijan ja saajan tiedot, summan, maksuehdot sekä allekirjoitukset. Tämän mallin avulla lainanottajat ja lainanantajat voivat ymmärtää, mitä tietoja heidän tulisi sisällyttää vekseliin ja miten se tulisi allekirjoittaa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että todellinen vekseli voi sisältää muita yksityiskohtia ja ehtoja sen mukaan, mikä sopii kyseisen tilanteen tarpeisiin. Esimerkki vekseli antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, millaisia tietoja tulee sisällyttää vekseliin.

Vekselin edut ja haitat:

Vekselin käyttämisellä on useita etuja, mutta samalla se voi aiheuttaa joitain haasteita. On tärkeää ymmärtää sekä vekselin positiiviset puolet että sen rajoitukset ennen kuin sitoudut vekselin käyttöön. Tässä on joitain keskeisiä etuja ja haittoja, jotka on hyvä ottaa huomioon:

Edut:

 1. Joustavuus: Vekselin avulla lainanottaja ja lainanantaja voivat sopia yksilöllisistä maksuehdoista, kuten takaisinmaksuaikataulusta ja maksuerien koosta. Tämä joustavuus voi tehdä vekselistä houkuttelevan vaihtoehdon molemmille osapuolille.
 2. Yksinkertainen dokumentaatio: Vekseli tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen tavan dokumentoida lainasopimus. Sen avulla voidaan välttää monimutkaiset paperityöt, joita saatetaan vaatia perinteisissä lainamuodoissa.
 3. Mahdollisuus sijoittaa vekseleihin: Vekseleihin sijoittaminen voi tarjota sijoittajalle mahdollisuuden ansaita tuottoa. Tämä voi houkutella niitä, jotka etsivät vaihtoehtoista tapaa sijoittaa varojaan.

Haitat:

 1. Riski: Vekselin käyttö voi liittyä riskeihin, erityisesti silloin kun vekseli on vakuudeton tai liikkeeseenlaskija on epävakaa taloudellisesti. Tästä syystä on tärkeää tutkia huolellisesti vekselin liikkeeseenlaskija ennen sitoutumista.
 2. Vähäisempi hyväksyntä: Vekseli ei välttämättä ole laajalti hyväksytty maksuväline kaikkien tahojen keskuudessa. Joidenkin liikkeeseenlaskijoiden tai vastaanottajien voi olla vaikea tai epäröivää hyväksyä vekseliä maksuna.
 3. Oikeudelliset seikat: Vekseleihin liittyy tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia ja rajoituksia, jotka on otettava huomioon. Esimerkiksi vekselin käsittelyyn liittyvä oikeudenkäynti voi olla monimutkaista ja aikaa vievää.

On tärkeää tunnistaa vekselin edut ja haitat päätöksenteon tueksi. Sitoudu vekselin käyttöön vain, jos se sopii omaan taloudelliseen tilanteeseesi ja tarpeisiisi sekä mikäli ymmärrät sen käyttöön liittyvät riskit.