Varianssin laskeminen

Varianssi on tilastollinen mittari, joka kuvaa lukujoukon hajontaa. Se mittaa, kuinka paljon yksittäiset luvut joukossa poikkeavat keskimääräisestä arvosta. Varianssi on tärkeä työkalu monilla eri aloilla, kuten taloudessa, tilastotieteessä ja luonnontieteissä.

Varianssin laskeminen antaa meille arvokasta tietoa joukon lukujen keskinäisestä vaihtelusta. Se auttaa meitä ymmärtämään, miten paljon eri luvut joukossa eroavat toisistaan ja kuinka paljon ne poikkeavat keskiarvosta.

Jotta ymmärtäisimme varianssin laskentaa paremmin, on tärkeää tutustua joitakin peruskäsitteitä. Keskiarvo on lukujoukon arvojen summa jaettuna lukujen määrällä. Erotus jokaisen luvun ja keskiarvon välillä kuvaa kunkin luvun poikkeamaa keskiarvosta.

Varianssin laskeminen perustuu näiden poikkeamien laskemiseen. Poikkeamat korotetaan toiseen potenssiin, jotta saadaan positiivisia arvoja ja voimakkaampi painotus suurille poikkeamille. Nämä potensoidut poikkeamat lasketaan yhteen ja jaetaan lukujen määrällä, jotta saadaan varianssin arvo.

Varianssi tarjoaa meille arvokasta tietoa lukujoukon hajonnasta ja sen ominaisuuksista. Se auttaa meitä ymmärtämään, kuinka paljon voi odottaa, että luvut poikkeavat keskiarvosta ja kuinka paljon joukko vaihtelee.

Varianssi lasketaan yksikköjen neliössä, joten sen arvoa voi olla vaikea tulkita suoraan. Siksi käytämme usein myös toista mittaria, keskihajontaa, joka on varianssin neliöjuuri. Keskihajonta ilmaisee hajontaa samassa yksikössä kuin alkuperäiset lukuarvot, mikä helpottaa tulosten tulkintaa.

Ymmärtäessämme varianssin käsitteen ja sen laskentatavan voimme hyödyntää sitä eri tarkoituksiin. Se auttaa meitä arvioimaan hajontaa aineistossa ja ymmärtämään, kuinka paljon odotamme lukujen poikkeavan toisistaan. Jatkossa tarkastelemme tarkemmin varianssin etuja ja haittoja sekä sen käyttöä rahoituksessa.

Varianssi on tilastollinen mittari, joka kuvaa lukujoukon hajontaa.

Varianssista lyhyesti

Vairianssi on tilastollinen käsite, joka kuvaa lukujoukon hajontaa. Se mittaa, kuinka paljon yksittäiset luvut poikkeavat toisistaan. Varianssi on tärkeä käsite, kun halutaan ymmärtää joukon lukujen laajuutta ja hajontaa keskiarvosta.

Varianssi on yksi tapa mitata vaihtelua. Se lasketaan ottamalla jokaisen luvun poikkeama keskiarvosta, korottamalla tämä poikkeama toiseen potenssiin ja laskemalla näiden potensoiden poikkeamien keskiarvo. Varianssin laskentatapa tuo poikkeamat positiivisiksi arvoiksi ja painottaa suuria poikkeamia.

Varianssin avulla voimme saada syvempää tietoa lukujoukon hajonnasta. Suurempi varianssi osoittaa suurempaa hajontaa ja sitä, että luvut poikkeavat enemmän keskiarvosta. Toisaalta pienempi varianssi viittaa pienempään hajontaan ja sitä, että luvut ovat lähempänä keskiarvoa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että varianssin laskentatapa johtaa laskelmiin, jotka ovat yksiköiden neliössä. Tämä saattaa tehdä varianssin arvon tulkinnan vaikeaksi. Siksi käytetään usein myös keskihajontaa, joka on varianssin neliöjuuri. Keskihajonta ilmaisee hajontaa alkuperäisissä yksiköissä, mikä helpottaa tulosten ymmärtämistä.

Ymmärtämällä vaihtelun ja varianssin käsitteitä, voimme saada arvokasta tietoa luvuista ja niiden keskinäisistä eroista. Se auttaa meitä arvioimaan, kuinka paljon odotamme luvuilla olevan vaihtelua keskiarvosta ja kuinka paljon joukko vaihtelee.

Varianssin edut:

 1. Riskin ja volatiliteetin arviointi: Varianssin laskeminen on hyödyllistä rahoituksessa riskin ja volatiliteetin arvioinnissa. Se antaa meille tarkan kuvan sijoituksen hajonnasta ja auttaa tunnistamaan mahdolliset riskitekijät. Tämä auttaa sijoittajia tekemään perusteltuja päätöksiä ja hallitsemaan riskiä tehokkaammin.
 2. Lukujoukon hajonnan kuvaaminen: Varianssi tarjoaa meille arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon yksittäiset luvut poikkeavat toisistaan. Suurempi varianssi osoittaa suurempaa hajontaa, kun taas pienempi varianssi viittaa pienempään hajontaan. Tämä auttaa meitä ymmärtämään lukujoukon laajuutta ja heterogeenisyyttä.
 3. Statistinen analyysi: Varianssia voidaan käyttää tilastollisessa analyysissä erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. Se auttaa meitä selvittämään, kuinka suuresti data poikkeaa keskiarvosta ja miten se jakautuu joukon sisällä. Tämä auttaa meitä tunnistamaan poikkeuksellisia tapahtumia tai trendejä ja tekemään johtopäätöksiä tutkitusta ilmiöstä.

Varianssin heikkoudet:

 1. Herkkyys ääriarvoille: Varianssi voi olla herkkä ääriarvoille, eli poikkeuksellisille tai epätavallisille luvuille. Tämä tarkoittaa, että yksi tai muutama erittäin suuri tai pieni luku voi vaikuttaa merkittävästi varianssin arvoon. Tästä syystä varianssin tulkinta voi olla vaikeaa, varsinkin jos joukossa on poikkeavia arvoja.
 2. Haasteet tulkinnassa: Varianssin laskentatapa johtaa laskelmiin, jotka ovat yksiköiden neliössä. Tämä voi tehdä varianssin tulosten tulkinnasta haastavaa, etenkin jos käytettyjen lukujen yksiköt ovat erilaisia tai vaikeasti hahmotettavia. Tämän vuoksi keskihajontaa käytetään usein varianssin sijaan, koska se ilmaisee hajontaa alkuperäisissä yksiköissä ja helpottaa tulosten ymmärtämistä.
 3. Valinta muiden mittausten sijaan: Vaikka varianssi tarjoaa arvokasta tietoa, se ei ole aina ainoa tai paras vaihtoehto vaihtelun mittaamiseen. Joissain tilanteissa voi olla hyödyllisempää käyttää muita tilastollisia mittareita, kuten vaihteluväliä tai mediaania, riippuen tutkitusta aineistosta ja tavoitteista. On tärkeää ottaa huomioon myös nämä vaihtoehdot, kun tehdään päätöksiä ja analysoitaan dataa.

Esimerkki Varianssin Käytöstä Rahoituksessa:

Rahoituksessa varianssin laskemista käytetään laajalti riskin ja volatiliteetin arvioimiseen sijoituksissa. Tässä esimerkissä tarkastelemme, miten varianssia voidaan hyödyntää sijoituspäätösten tekemisessä.

Oletetaan, että olet sijoittaja tutkimassa kahta eri osaketta, Yhtiö A:ta ja Yhtiö B:tä. Haluat selvittää, kumpi näistä sijoituksista on riskialttiimpi ja missä määrin.

Keräät historiallisia tuottolukuja molemmilta yrityksiltä viimeisten viiden vuoden ajalta. Tämä data koostuu vuosittaisista tuotto prosentteina. Tämän jälkeen seuraat varianssin laskemista avuksesi.

Lasket ensin kummankin yrityksen vuosittaisen tuoton keskiarvon. Tämän jälkeen otat jokaisesta vuodesta yksittäisen tuoton ja lasket sen erotuksen keskiarvoon. Saatu tulos kertoo, kuinka paljon kunkin vuoden tuotto poikkeaa keskiarvosta. Vähennät vielä tämän eron neliöön ja toistat saman jokaiselle vuodelle. Nyt sinulla on käytössäsi luvut, jotka kuvaavat kuinka kaukana kunkin vuoden tuotto oli keskimäärin.

Kun olet laskenut erotuksen neliöihin jokaiselta vuodelta, summaat ne yhteen ja jaat tuloksen vuosien määrällä. Viimein sinulla on varianssin arvo kummallekin yritykselle.

Nyt voit vertailla näitä varianssin arvoja. Yhtiöllä, jonka varianssi on suurempi, on suurempi hajonta tuottoissa. Tämä tarkoittaa, että tämä yritys on riskialttiimpi sijoitus, koska sen tuotto vaihtelee enemmän keskiarvosta. Toisaalta, yritys jonka varianssi on pienempi, kuten Yhtiö B, on vakaampi sijoitus, koska sen tuotot pysyvät lähempänä keskiarvoa.

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka varianssia voidaan hyödyntää rahoituksessa. Se antaa sijoittajille tietoa sijoituksen riskistä ja volatiliteetista, jotta he voivat tehdä perusteellisia päätöksiä ja hallita riskiä tehokkaammin.

Usein kysytyt kysymykset:

 1. Miten lasketaan varianssi?
  Varianssin laskeminen tapahtuu jakamalla summa erojen neliöistä keskiarvolla, jolloin saadaan hajonnan määrä. Ensiksi lasketaan jokaisen luvun ero keskiarvosta, sitten nämä erot korotetaan neliöön ja lopuksi ne summataan yhteen. Tulos jaetaan lukujoukon lukumäärällä.
 2. Mihin varianssia käytetään?
  Varianssia käytetään monilla eri aloilla, mutta erityisen yleistä sen käyttö on rahoituksessa. Se auttaa arvioimaan riskiä ja volatiliteettia sijoituksissa, jolloin sijoittajat voivat tehdä perusteellisempia päätöksiä ja hallita riskiä paremmin.
 3. Miksi keskihajontaa käytetään useammin kuin varianssia?
  Vaikka varianssi antaa tietoa hajonnasta ja hajonnan määrästä, sitä voi olla vaikea tulkita. Keskihajonta puolestaan on varianssin neliöjuuri ja se kuvaa hajonnan tasoa selkeämmin. Keskihajonta on yleisemmin käytössä, koska se on helpommin ymmärrettävä mittari ja se antaa suoran käsityksen siitä, kuinka paljon arvot vaihtelevat keskiarvon ympärillä.
 4. Miksi varianssi voi olla vaikea tulkita?
  Varianssin vaikeaa tulkintaa johtuu siitä, että sen yksikkö on valmiiksi korotettu neliöön. Kun varianssin yksikkö on eri kuin alkuperäinen muuttuja, se vaikeuttaa arviointia. Lisäksi varianssi ei kuvaa hajonnan suuntaa, vaan ainoastaan sen määrää.
 5. Mikä on varianssin yhteys riskin arviointiin sijoituksissa?
  Varianssi on tärkeä mittari riskin arvioinnissa sijoituksissa. Suurempi varianssi osoittaa suurempaa hajontaa ja siten suurempaa riskiä. Sijoittajat voivat käyttää varianssia yhtenä kriteerinä arvioidessaan sijoituksen riskialttiutta ja tuoton epävarmuutta.
 6. Kuinka varianssia voidaan hyödyntää sijoituspäätöksen teossa?
  Varianssi tarjoaa tietoa sijoituksen riskistä ja volatiliteetista. Sijoittajat voivat käyttää varianssia vertailukohtana eri sijoituskohteiden välillä ja tehdä päätöksiä sen perusteella. Ne, jotka etsivät matalampaa riskiä ja vakaampaa tuottoa, valitsevat yleensä sijoituksen, jolla on pienempi varianssi.
 7. Miten varianssin arvo tulkitaan sijoituspäätösten yhteydessä?
  Kun tulkitset varianssin arvoa sijoituspäätösten yhteydessä, on tärkeää ottaa huomioon myös muita tekijöitä, kuten sijoituksen tavoitteet ja aikajänne. Korkeampi varianssi voi merkitä suurempaa tuottomahdollisuutta, mutta se voi myös liittyä suurempaan riskiin. On tärkeää löytää tasapaino riskin ja tuoton välillä oman sijoitusstrategian mukaisesti.
 8. Miten varianssia voidaan soveltaa muihin tilastollisiin analyyseihin?
  Varianssi on perustavanlaatuinen käsite tilastotieteessä ja sitä voidaan soveltaa moniin analyysimenetelmiin. Esimerkiksi hajontakuvioiden luominen ja lukuisten satunnaismuuttujien analyysi ovat vain muutamia tapoja, joissa varianssia voidaan hyödyntää.

Nämä usein kysytyt kysymykset antavat selkeän kuvan varianssin laskemisesta, sen käytöstä sijoituksissa ja siihen liittyvistä tekijöistä. Ymmärtämällä varianssin perusteet sijoittajat voivat tehdä tietoisempia päätöksiä ja arvioida riskiä paremmin.

Miten lasketaan varianssi?

Varianssin laskeminen on tärkeä osa tilastollista analyysiä. Se auttaa meitä ymmärtämään tietoaineiston hajontaa ja sen vaihtelua. Varianssi kertoo meille, kuinka kaukana jokainen luku tietoaineistosta on sen keskiarvosta. Tässä on yksinkertainen kaava, jonka avulla voit laskea varianssin:

 1. Laske ensin aineiston lukujen keskiarvo. Tämä tehdään lisäämällä kaikki luvut yhteen ja jakamalla summa lukujen määrällä.
 2. Laske sitten jokaisen luvun ero keskiarvosta. Vähennä jokainen luku keskiarvosta ja merkitse erotuksia.
 3. Neliöi nämä erotukset. Korota jokainen ero toiseen potenssiin.
 4. Laske neliöityjen erojen summa. Lisää kaikki neliöidyt erotukset yhteen.
 5. Jaa summa lukujen määrällä. Tämä antaa meille varianssin arvon.

Varianssi voidaan ilmaista eri yksiköissä riippuen alkuperäisen aineiston yksiköstä. Tästä syystä varianssin arvo on yleensä vaikea tulkita suoraan. Siksi käytetään usein keskihajontaa, joka on varianssin neliöjuuri ja ilmaisee hajonnan määrää samassa yksikössä kuin alkuperäinen aineisto. Varianssin laskeminen on siis avainasemassa datan analysoinnissa ja auttaa meitä ymmärtämään tietoaineiston hajontaa tarkemmin.

Kun lasket varianssia, on tärkeää huomata, että varianssi voi olla herkkä poikkeaviin arvoihin ja ääriarvoihin. Jos aineistossa on suuria poikkeamia, varianssi voi vääristyä ja antaa epäluotettavia tuloksia. Tästä syystä on aina hyvä tarkastella myös muita tietoaineiston ominaisuuksia, kuten keskihajontaa ja keskiarvoa, saadaksemme paremman ymmärryksen tiedon hajonnasta.

Varianssin käyttökohteet:

Varianssia käytetään monissa eri yhteyksissä analysoimaan ja tulkitsemaan tietoaineistoa. Se on tärkeä tilastollinen mittari, joka auttaa meitä ymmärtämään tiedon hajontaa ja sen vaihtelua. Tässä on muutamia yleisiä käyttökohteita varianssille:

 1. Riskin arviointi taloudessa: Varianssia käytetään laajasti taloustieteessä, erityisesti rahoituksen alalla. Sijoittajat ja analyytikot hyödyntävät varianssia arvioidessaan investointien riskiä. Korkea varianssi merkitsee suurempaa epävarmuutta ja riskiä, kun taas alhainen varianssi voi viitata vakaampaan ja ennakoitavampaan tuottoon.
 2. Volatiliteetin mittaaminen: Varianssia käytetään myös volatiliteetin mittarina. Volatiliteetti kuvaa sekä sijoituksen riskiä että sen mahdollisuuksia tuottaa suuria voittoja. Korkea varianssi yleensä tarkoittaa suurempaa volatiliteettia, kun taas alhainen varianssi viittaa pienempään volatiliteettiin.
 3. Tutkimus ja kokeiden analysointi: Varianssia käytetään usein tutkimuksen ja kokeiden analysoinnissa. Se auttaa arvioimaan, kuinka paljon tulokset vaihtelevat eri kokeiden tai ryhmien välillä. Varianssianalyysi on tärkeä työkalu, kun haluamme selvittää, onko tietyn ryhmän suorituskyvyssä eroja tai onko jokin tekijä vaikuttanut tuloksiin.
 4. Tuotannon laadunvalvonta: Varianssia voidaan käyttää myös tuotannon laadunvalvonnassa. Tarkastelemalla varianssia tuotannon prosesseissa voidaan havaita, jos jotkin tekijät aiheuttavat vaihtelua tuotteiden laadussa. Tämä auttaa yrityksiä havaitsemaan ja korjaamaan ongelmia ja parantamaan tuotteiden yhdenmukaisuutta.

On tärkeää ymmärtää, että varianssi ei ole aina ainoa mittari tiedon hajonnan arvioinnille. Usein käytetään myös muita mittareita, kuten keskihajontaa, joka on varianssin neliöjuuri. Molemmat mittarit tarjoavat arvokasta tietoa datiin liittyvästä hajonnasta, mutta niitä voidaan käyttää eri tilanteissa ja tarkoituksiin.

Varianssin käyttö on tärkeää monilla eri aloilla, kuten taloustiede, tilastotiede ja tuotannonhallinta. Ymmärtämällä miten varianssi lasketaan ja mitä se tarkoittaa, voimme paremmin hyödyntää tätä tilastollista mittaria datan analysoinnissa ja päätöksenteossa.

Miksi keskihajontaa käytetään useammin kuin varianssia?

Keskihajonta on tilastollinen mittari, joka usein korvaa varianssin käytön erilaisissa analyysitilanteissa. Tässä on muutamia syitä, miksi keskihajonta on suositumpi käyttökohteissaan:

 1. Helpompi tulkita: Keskihajonta on suoraviivaisempi ja helpompi tulkita kuin varianssi. Keskihajonta kertoo suoraan datan hajonnan suuruuden, kun taas varianssi on hajonnan neliö. Keskihajonta on siis luonnollisempi mittayksikkö, eikä sitä tarvitse muuntaa tai selittää niin usein kuin varianssia.
 2. Parempi käsitys aineiston hajonnasta: Keskihajonta antaa paremman käsityksen aineiston hajonnasta ja sen vaihtelusta. Se näyttää, kuinka paljon datapisteet poikkeavat keskiarvosta. Koska keskihajonta perustuu suoraan havaintoihin, se antaa todellisemman kuvan datan hajonnasta kuin varianssi.
 3. Mittarina käyttökelpoisempi: Keskihajonta on monilla käyttöalueilla hyödyllisempi mittari kuin varanssi. Esimerkiksi taloustieteessä keskihajonta käytetään usein riskin arviointiin ja volatiliteetin mittarina. Lisäksi keskihajontaa voidaan vertailla saman mittayksikön kanssa, kun taas varianssi on eri mittayksikössä (neliö) kuin alkuperäinen data.
 4. Havaitsee ääriarvojen vaikutuksen: Keskihajonta on herkempi ääriarvojen vaikutukselle kuin varianssi. Koska varianssi korottaa erot neliöön, ääriarvojen vaikutus korostuu varianssissa enemmän kuin keskihajonnassa. Keskihajontaa käyttämällä saadaan siis realistisempi kuva datan hajonnasta myös silloin, kun joukossa on ääriarvoja.

Vaikka keskihajonta onkin yleisemmin käytetty mittari varianssin sijaan, on tärkeää ymmärtää molemmat käsitteet ja niiden käyttökohteet. Kummallakin mittarilla on omat vahvuutensa ja käyttötarkoituksensa, joten niitä tulee hyödyntää tilanteen vaatimusten mukaisesti.