Markkinointimix – markkinoinnin 4 ja 7 P:tä

Mikä on markkinointimix?

Markkinointimix sisältää useita eri osa-alueita osana kattavaa markkinointisuunnitelmaa. Termi viittaa usein yhteiseen luokitukseen, joka alkoi neljästä P:stä: tuote, hinta, sijoittelu ja myynninedistäminen.

Tehokkaassa markkinoinnissa puututaan useisiin eri alueisiin sen sijaan, että keskityttäisiin yhteen viestiin. Näin saavutetaan laajempi yleisö, ja pitämällä neljä Ps:ää mielessä markkinoinnin ammattilaiset pystyvät paremmin keskittymään asioihin, joilla on todella merkitystä. Markkinointimixiin keskittyminen auttaa organisaatioita tekemään strategisia päätöksiä, kun ne lanseeraavat uusia tuotteita tai tarkistavat olemassa olevia tuotteita.

Keskeiset asiat

  • Markkinointimixillä tarkoitetaan kehystä, jossa käytetään neljää Ps:ää eli tuotetta, hintaa, sijoittelua ja myynninedistämistä.
  • Tämä käsite juontaa juurensa vuoteen 1960, jolloin markkinoinnin professori E. Jerome McCarthy julkaisi sen ensimmäisen kerran kirjassaan Basic Marketing: A Managerial Approach.
    Markkinointimixin eri osatekijät toimivat yhdessä toistensa kanssa, ja niiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä myyntiä.
  • Neljän P:n lisäksi voidaan integroida myös kolme lähestymistapaa, joihin kuuluvat ihmiset, prosessi ja fyysiset todisteet, jotka vahvistavat kuluttajakeskeistä markkinointistrategiaa. Tämäntyyppinen strategia ulottuu tuotekeskeistä markkinointitapaa pidemmälle.

Mitkä ovat markkinointimixin 4 P:tä?

Markkinoinnin professori ja kirjailija E. Jerome McCarthy esitteli vuonna 1960 ensimmäisen kerran neljän Ps:n luokittelun tehokkaan markkinointistrategian kehittämiseksi. Se julkaistiin kirjassaan Basic Marketing: A Managerial Approach. Toimialasta ja markkinointisuunnitelman tavoitteesta riippuen markkinointipäälliköt voivat käyttää erilaisia lähestymistapoja kuhunkin neljästä Ps:stä. Kutakin osatekijää voidaan tarkastella itsenäisesti, mutta käytännössä ne ovat usein riippuvaisia toisistaan.

Tuote (Product)

Tämä edustaa tuotetta tai palvelua, joka on suunniteltu tyydyttämään asiakkaan tarpeet ja toiveet. Jotta tuotetta tai palvelua voidaan markkinoida tehokkaasti, on tärkeää tunnistaa, mikä erottaa sen kilpailevista tuotteista tai palveluista. On myös tärkeää määrittää, voidaanko muita tuotteita tai palveluja markkinoida yhdessä sen kanssa.

Hinta (Price)

Tuotteen myyntihinta kuvastaa sitä, mitä kuluttajat ovat valmiita maksamaan siitä. Markkinoinnin ammattilaisten on otettava huomioon tutkimukseen ja kehittämiseen, valmistukseen, markkinointiin ja jakeluun liittyvät kustannukset, joita kutsutaan myös kustannusperusteiseksi hinnoitteluksi. Hinnoittelua, joka perustuu ensisijaisesti kuluttajien kokemaan laatuun tai arvoon, kutsutaan arvoperusteiseksi hinnoitteluksi.

Arvoperusteinen hinnoittelu on avainasemassa tuotteissa, joita pidetään statussymboleina.

Sijoittaminen (Placement)

Jakelualueita määritettäessä on tärkeää ottaa huomioon myytävän tuotteen tyyppi. Peruskulutustuotteita, kuten paperitavaroita, on usein helposti saatavilla monissa kaupoissa. Korkealuokkaisia kulutustuotteita on kuitenkin yleensä saatavilla vain tietyissä myymälöissä.

Myynninedistäminen (Promotion)

Yleisesti markkinointikampanjoita kutsutaan myynninedistämismixiksi. Toimiin voi kuulua mainontaa, myynninedistämistä, henkilökohtaista myyntiä ja suhdetoimintaa. Yksi keskeinen näkökohta on markkinointikokonaisuuteen varattu budjetti. Markkinoinnin ammattilaiset rakentavat huolellisesti viestin, joka usein sisältää yksityiskohtia kolmesta muusta P:stä, kun he yrittävät tavoittaa kohderyhmänsä. Myös viestin välittämiseen parhaiten soveltuvien välineiden määrittäminen ja viestinnän tiheyttä koskevat päätökset ovat tärkeitä.

Mitä muita markkinointivälineitä on olemassa?

Kaikki markkinointi ei ole tuotekeskeistä. Asiakaspalvelualan yritykset ovat pohjimmiltaan erilaisia kuin pääasiassa fyysisiin tuotteisiin perustuvat yritykset, joten ne käyttävät usein kuluttajakeskeistä lähestymistapaa, joka sisältää lisäelementtejä niiden ainutlaatuisten tarpeiden täyttämiseksi.

Tämäntyyppiseen markkinointimixiin voi liittyä kolme muuta P:tä, joita ovat ihmiset, prosessi ja fyysiset todisteet.

  • ”Ihmisillä tarkoitetaan työntekijöitä, jotka edustavat yritystä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
  • ”Prosessi” edustaa menetelmää tai virtausta, jolla asiakkaille tarjotaan palvelua, ja siihen sisältyy usein palvelun suorituskyvyn seuranta asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi.
  • ”Fyysinen todistusaineisto” liittyy alueeseen tai tilaan, jossa yrityksen edustajat ja asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa. Markkinoijat ottavat huomioon esimerkiksi kalusteet, opasteet ja ulkoasun.

Lisäksi markkinoijat tutkivat usein kuluttajia tarkentaakseen tai päivittääkseen palveluun tai tuotteisiin liittyviä strategioita. Tämä edellyttää strategiaa, jolla viestitään kuluttajille palautteen saamiseksi ja palautteen tyypin määrittelemiseksi.

Perinteisesti markkinointi alkaa kuluttajien tarpeiden tunnistamisesta ja päättyy lopullisen tuotteen tai palvelun toimittamiseen ja myynninedistämiseen. Kuluttajakeskeinen markkinointi on syklisempää. Sen tavoitteisiin kuuluu asiakkaiden tarpeiden uudelleenarviointi, tiheä viestintä ja strategioiden kehittäminen asiakasuskollisuuden rakentamiseksi.

Mitkä ovat markkinointimixin neljä elementtiä?

Markkinointimixin neljä pääelementtiä ovat tuote, hinta, sijoittelu ja myynninedistäminen. Tämän kehyksen tarkoituksena on luoda kattava suunnitelma, jolla tuote tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoista ja jolla luodaan arvoa asiakkaalle. Usein nämä elementit ovat riippuvaisia toisistaan.

Tuotteella tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka täyttää asiakkaan tarpeet. Tässä yritykset keskittyvät ominaisuuksiin, jotka erottavat sen kilpailijoista. Organisaatio voi myös harkita täydentäviä tuotteita, jotka sopivat sen tuote- tai palvelutarjontaan.

Hinta edustaa tuotteen tai palvelun hintapistettä tai hintaluokkaa. Viime kädessä tavoitteena on maksimoida voittomarginaalit ja sijoitetun pääoman tuotto ottaen samalla huomioon hinta, jonka asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Sijoittaminen viittaa jakelukanaviin. Tarkemmin sanottuna, missä tätä tuotetta mainostetaan ja miten saat sen kohdeyleisön ulottuville?

Myynninedistämisessä keskitytään luomaan tietoisuutta tuotteestasi tai palvelustasi. Tärkeää on tarkastella, miten tiettyjen kanavien hyödyntäminen voi lisätä myyntiä.

Mitkä ovat markkinointimixin 7 P:tä?

Joskus markkinointikokonaisuus voi ulottua pidemmälle kuin professori E. Jerome McCarthyn vuonna 1960 määrittelemät klassiset neljä P:tä, jotka ovat tuote, hinta, sijoittelu ja myynninedistäminen. Näihin lisäkategorioihin kuuluvat ihmiset, fyysiset todisteet ja prosessi.

Ihmiset edustavat näin ollen työntekijöitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Yritys voi tarkastella yrityskulttuuria suhteessa brändistrategiaan. Tähän voi kuulua asiakassuhteiden hallinta (CRM), jonka tavoitteena on lisätä asiakkaiden brändiuskollisuutta.

Fyysisiä todisteita voivat olla esimerkiksi pakkaukset tai fyysisen myymälän ulkoasu, jotka voivat vahvistaa brändiä ja luoda lisäarvoa asiakkaalle.

Lopuksi prosessissa tunnistetaan usein logistisesta näkökulmasta osa-alueet, jotka mahdollistavat asiakkaalle mahdollisimman saumattoman kokemuksen tuotteesta tai palvelusta. Tähän voi sisältyä kaikkea toimitusten logistiikasta ja lähettämisestä kolmannen osapuolen jälleenmyyjien hallintaan.


Mikä on markkinointimixin tarkoitus?

Markkinointimix keskittyy pohjimmiltaan tuotteen tai palvelun markkinointiin, jotta yritys saisi tuloja. Kokonaisuutena se sisältää keskeiset markkinointistrategiat, joilla luodaan tunnettuutta tuotemerkille, rakennetaan asiakasuskollisuutta ja edistetään tuotteiden myyntiä.

Loppukaneetti

Kattavan ja tehokkaan markkinointisuunnitelman kehittämisessä otetaan huomioon markkinointimix, joka sisältää useita painopistealueita. Tyypillisesti markkinointimix viittaa neljään P:hen: tuote tai palvelu, sen hinta, sijoittelu ja myynninedistäminen. Tämä käsite kehitettiin vuonna 1960, jolloin markkinoinnin professori E. Jerome McCarthy julkaisi sen ensimmäisen kerran kirjassaan Basic Marketing: A Managerial Approach.


Koska kaikki markkinointi ei kuitenkaan keskity tuotteisiin, asiakaspalveluyritykset luottavat muihin markkinointivälineisiin, joihin voi kuulua kolme muuta P:tä: ihmiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, prosessi, joka luo saumattoman asiakaskokemuksen, ja fyysiset todisteet eli alue, jossa asiakkaat ja yrityksen edustajat ovat vuorovaikutuksessa.

Kaikkia näitä välineitä käytetään tuotteen tai palvelun markkinointiin ja brändin tunnettuuden ja asiakasuskollisuuden rakentamiseen, jotta yritys saisi tuloja.