Rajakustannus – Laskeminen ja esimerkki

Mikä on rajakustannus?

Taloustieteessä rajakustannus on muutos kokonaistuotantokustannuksissa, joka aiheutuu yhden ylimääräisen yksikön valmistamisesta tai tuottamisesta. Rajakustannukset lasketaan jakamalla tuotantokustannusten muutos määrän muutoksella. Rajakustannusten analysoinnin tarkoituksena on määrittää, missä vaiheessa organisaatio voi saavuttaa mittakaavaetuja tuotannon ja koko toiminnan optimoimiseksi. Jos yhden lisäyksikön tuottamisen rajakustannukset ovat alhaisemmat kuin yksikkökohtainen hinta, tuottaja voi saada voittoa.

Miten lasketaan rajakustannus?

Rajakustannus lasketaan yhden ylimääräisen tavaran valmistamiseen tarvittavien kokonaiskustannusten perusteella. Siksi sitä voidaan mitata muuttamalla, mitä kuluja aiheutuu kustakin lisäyksiköstä.

Rajakustannus = Kokonaiskustannusten muutos / Tuotettujen yksiköiden määrän muutos.

Kokonaiskustannusten muutos on uuden tuotantotason valmistuskustannusten ja alkuperäisten valmistuskustannusten välinen erotus. Johdolle voi esimerkiksi aiheutua 1 000 000 euroa nykyisestä prosessista. Jos johto lisää tuotantoa ja kustannukset nousevat 1 050 000 euroon, kokonaiskustannusten muutos on 50 000 euroa (1 050 000 euroa – 1 000 000 euroa).

Yksikkömäärän muutos on kahdella eri tuotantotasolla tuotettujen yksiköiden määrän erotus. Rajakustannukset pyrkivät perustumaan yksikkökohtaiseen oletukseen, joten kaavaa tulisi käyttää silloin, kun se on mahdollista yhteen yksikköön kuin mahdollista. Esimerkiksi edellä mainittu yritys valmisti 24 kappaletta raskaita koneita 1 000 000 eurolla. Lisääntyneellä tuotannolla saadaan yhteensä 25 kappaletta, joten muutos tuotettujen yksiköiden määrässä on yksi (25 – 24).

Yllä olevaa kaavaa voidaan käyttää, kun valmistetaan useampi kuin yksi lisäyksikkö. Johdon on kuitenkin otettava huomioon, että tuotantoyksiköiden ryhmillä voi olla olennaisesti erilaiset rajakustannustasot.

Rajakustannusten ymmärtäminen

Rajakustannus on taloustieteen ja liikkeenjohdon laskentatoimen käsite, jota valmistajat käyttävät useimmiten keinona optimaalisen tuotantotason löytämiseksi. Valmistajat tarkastelevat usein kustannuksia, joita aiheutuu yhden lisäyksikön tuottamisesta.

Tietyllä tuotantotasolla yhden lisäyksikön tuottamisesta ja siitä saatavista tuloista saatava hyöty alentaa tuotannon kokonaiskustannuksia. Avain valmistuskustannusten optimointiin on löytää tämä piste tai taso mahdollisimman nopeasti.

Rajakustannukset sisältävät kaikki kustannukset, jotka vaihtelevat kyseisen tuotantotason mukaan. Jos yrityksen on esimerkiksi rakennettava kokonaan uusi tehdas voidakseen tuottaa enemmän tuotteita, tehtaan rakentamiskustannukset ovat rajakustannuksia. Rajakustannusten määrä vaihtelee tuotettavan tavaran määrän mukaan.

Rajakustannukset ovat tärkeä tekijä talousteoriassa, koska yritys, joka pyrkii maksimoimaan voittonsa, tuottaa siihen pisteeseen asti, jossa rajakustannukset (MC) ovat yhtä suuret kuin rajatulot (MR). Tämän pisteen jälkeen ylimääräisen yksikön tuottamisesta aiheutuvat kustannukset ylittävät saadut tulot.

Tärkeitä taloudellisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa rajakustannuksiin, ovat informaation epäsymmetria, positiiviset ja negatiiviset ulkoisvaikutukset, transaktiokustannukset ja hintasyrjintä.

Rajakustannusten hyödyt

Kun yritys tuntee sekä rajakustannuksensa että rajatulonsa eri tuoteryhmien osalta, se voi keskittää resursseja niihin tuotteisiin, joissa ero on suurin. Sen sijaan, että se investoisi vain vähän menestyviin tuotteisiin, se voi keskittyä valmistamaan yksittäisiä yksiköitä, jotka tuottavat mahdollisimman paljon.

Rajakustannus on myös olennainen tekijä, kun tiedetään, milloin ei ole enää kannattavaa valmistaa lisää tavaroita. Kun rajakustannukset ylittävät rajatuotot, yrityksen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa valmistaa kyseistä lisäyksikköä, koska yksittäisen määrän kustannukset ylittävät siitä saatavat tulot. Tämän tiedon avulla yritys voi päättää, kannattaako sen investoida lisäpääomiin.

Rajakustannuksista on hyötyä myös silloin, kun yritys ottaa vastaan lisä- tai tilaustilauksia. Tarkastellaan yritystä, joka myy tavaraa 50 eurolla. Sillä on lisäkapasiteettia valmistaa lisää tavaroita, ja sitä lähestytään tarjouksella ostaa 1 000 kappaletta 40 euron kappalehintaan. Rajakustannus on yksi osatekijä, jota tarvitaan analysoitaessa, onko yrityksen järkevää hyväksyä tämä tilaus erikoishintaan.

Esimerkki rajakustannuksista

Tuotantokustannukset koostuvat sekä kiinteistä että muuttuvista kustannuksista. Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotantomäärän kasvaessa tai laskiessa, joten sama arvo voidaan jakaa useammalle tuotantoyksikölle tuotannon kasvaessa. Muuttuvilla kustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka muuttuvat tuotantomäärän vaihdellessa. Siksi muuttuvat kustannukset kasvavat, kun tuotetaan enemmän yksiköitä.

Tarkastellaan esimerkiksi yritystä, joka valmistaa hattuja. Jokainen tuotettu hattu vaatii 0,75 euroa muovia ja kangasta. Muovi ja kangas ovat muuttuvia kustannuksia. Hattutehtaalle aiheutuu myös 1000 euron kiinteät kustannukset kuukaudessa.

Jos valmistetaan 500 hattua kuukaudessa, jokaisesta hatusta aiheutuu 2 euroa kiinteitä kustannuksia (1 000 euroa kiinteitä kustannuksia yhteensä / 500 hattua). Tässä yksinkertaisessa esimerkissä kokonaiskustannukset hattua kohti olisivat 2,75 euroa (2 euroa kiinteitä kustannuksia yksikköä kohti + 0,75 euroa muuttuvia kustannuksia).

Jos yritys lisäisi tuotantomäärää ja tuottaisi 1 000 hattua kuukaudessa, jokaisesta hatusta aiheutuisi 1 euron kiinteät kustannukset (1 000 euroa kiinteitä kokonaiskustannuksia / 1 000 hattua), koska kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmalle määrälle tuotantoyksiköitä. Kokonaiskustannukset hattua kohti laskisivat tällöin 1,75 euroin (1 euron kiinteät kustannukset yksikköä kohti + 0,75 euroa muuttuvia kustannuksia). Tässä tilanteessa tuotantomäärän kasvattaminen aiheuttaa rajakustannusten alenemisen.

Jos hattutehdas ei pystyisi käsittelemään enempää tuotantoyksiköitä nykyisillä koneilla, lisäkoneen lisäämisen kustannukset olisi sisällytettävä rajakustannuksiin. Oletetaan, että koneet pystyisivät käsittelemään vain 1499 yksikköä. 1 500. yksikkö edellyttäisi 500 euron suuruisen lisäkoneen hankkimista. Tällöin myös uuden koneen kustannukset olisi otettava huomioon tuotannon rajakustannuslaskelmassa.

Rajakustannukset vaikuttavat myös keskikustannuksiin. Kun rajakustannukset ovat pienemmät kuin keskikustannukset, lisäyksiköiden tuotanto pienentää keskikustannuksia. Kun rajakustannukset ovat suuremmat, useampien yksiköiden tuottaminen lisää keskimääräisiä yksikkökustannuksia.